BIOS5000 – Biologididaktikk i praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

BIOS5000 er utviklet spesielt for deg som er student ved Lektorprogrammet, studieretning for realfag og som har valgt 60- eller 80-gruppe i biologi. Emnet tar for seg temaer som er sentrale i biologi programfag i den videregående skole. Du vil få erfaring i å knytte teoretisk kunnskap i biologi sammen med praksis slik den vil møte deg i skolehverdagen som lektor i den videregående skole. Emnet er ett av fem «fagdidaktikk i praksis»-emner som går i 9. semester. To av disse emnene sammen med PROF1015, PROF3025 og PROF4045 oppfyller Lektorprogrammets krav om praksis.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet

  • Kan du planlegge og gjennomføre feltarbeid for og med elever i biologi programfag i videregående skole
  • Kan du planlegge og gjennomføre laboratorieøvelser for og med elever i biologi programfag i videregående skole
  • Kan du planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg fra enkelttimer til hele fagdager i biologi programfag i videregående skole
  • Kunne gjøre begrunnede og reflekterte valg av metoder basert på biologifagets egenart og didaktisk teori og forskning.
  • Gi ulike former for underveisvurdering som gir økt læringsutbytte for elevene
  • Implementere trening av grunnleggende ferdigheter i biologi herunder tekstforståelse, beregninger, grafiske fremstillinger av data og rapportskriving

Opptak og adgangsregulering

Dette emnet er kun for studenter som er tatt opp ved Lektorprogrammet studieretning realfag.

Undervisning

Emnet går over de 8 første ukene av høstsemesteret, inkludert praksis og eksamen.

Undervisningen er bundet 4 timer per uke og gis i form av forelesning og seminar/prosjekt-grupper der det vektlegges studentaktive læringsformer i form av diskusjoner og oppgaver/småprosjekter.

Praksis vil være variert og veiledet og omfatter 7,5 dager som vil foregå både med medstudenter og elever ute i skolen. For detaljer om praksis, se semestersiden.

Deltakelse i praksis er obligatorisk. Undervisning direkte tilknyttet praksis, vil være obligatorisk.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Praksis må være godkjent. Avsluttende muntlig eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Undervises første gang høsten 2018

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk