BIOS5000 – Biologididaktikk i praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

BIOS5000 er utviklet spesielt for deg som er student ved Lektorprogrammet, studieretning for realfag og som har valgt 60- eller 80-gruppe i biologi. Emnet tar for seg temaer som er sentrale i biologi programfag i den videregående skole. Du vil få erfaring i å knytte teoretisk kunnskap i biologi sammen med praksis slik den vil møte deg i skolehverdagen som lektor i den videregående skole. Emnet er ett av fem «fagdidaktikk i praksis»-emner som går i 9. semester. To av disse emnene sammen med PROF1015, PROF3025 og PROF4045 oppfyller Lektorprogrammets krav om praksis.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet kan du:

  • Bruke baklengsdesign som verktøy for meningsfylt samsvar mellom læringsmål, vurdering og læringsaktiviteter med utforskende elementer for og med elever i biologi programfag.
  • Vurdere ulike former for underveisvurdering og velge form og innhold som øker læringsutbyttet til eleven.
  • Gjennomføre og evaluere ulike læringsaktiviteter med særlig fokus på elevenes læring.
  • Begrunne og reflektere over valg av undervisningsmetoder med bakgrunn i biologifagets egenart og didaktisk teori og forskning.
  • Implementere trening av grunnleggende ferdigheter i biologi, herunder tekstforståelse, beregninger, grafiske fremstillinger av data og rapportskriving.
  • Anvende egne og kollegaers erfaringer og observasjoner til å reflektere over egen utvikling som lærer.

Opptak til emnet

Dette emnet er kun for studenter som er tatt opp ved Lektorprogrammet studieretning realfag.

Obligatoriske forkunnskaper

eller

eller andre tilsvarende emner.

I tillegg kreves følgende emner:

Undervisning

Emnet går over de 8 første ukene av høstsemesteret, inkludert praksis og eksamen.

Undervisningen er bundet 4 timer per uke og gis i form av forelesning og seminar/prosjekt-grupper der det vektlegges studentaktive læringsformer i form av diskusjoner og oppgaver/småprosjekter.

Praksis vil være variert og veiledet og omfatter 7,5 dager som vil foregå både med medstudenter og elever ute i skolen. For detaljer om praksis, se semestersiden.

Deltakelse i praksis er obligatorisk. Undervisning direkte tilknyttet praksis, vil være obligatorisk. Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen (100%). 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2022 00:22:31

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk