BIOS5114 – Molekylær evolusjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler prinsipper for evolusjon av DNA og genprodukter, og bruk av genetiske data i evolusjonære studier av ulike organismegrupper. Det gis en teoretisk innføring i viktige evolusjonære prosesser i det eukaryote genom og genomkomponenter. I tillegg gis det praktisk undervisning i molekylære teknikker, bioinformatikk og evolusjonær biostatistikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Kjenne de ulike molekylære prosessene som fører til endringer i genomet og hvilke evolusjonære konsekvenser de ulike prosessene har
  • Kjenne de ulike populasjonsgenetiske prosessene som genetisk drift, ikke-tilfeldig parring og ulike former for seleksjon og forstå sammenhengen mellom molekylære prosesser i genomet og evolusjonære prosesser i populasjoner og arter
  • Fått erfaring med nettressurser innen bioinformatikk og hvordan disse kan benyttes i forskning
  • Fått erfaring med statistiske analyser av molekylære data og tolkning av resultatene
  • Kjenne prinsippene for viktige molekylære laboratoriemetoder og fått erfaring med relevant laboratoriearbeide

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIOS9114.

Emnene BIOS5114 og BIOS9114 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan

  2. Andre PhD-kandidater og hospitanter

  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen vil bli organisert ved forelesninger og laboratorieøvelser. Emnet undervises intensivt.

Deltakelse i data-lab er obligatorisk, og labrapport må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatorisk frammøte første dag. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 5 år.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIO4200 – Molekylær evolusjon (videreført), BIO9200 – Molekylær evolusjon (videreført) og BIOS9114 – Molekylær evolusjon.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk og engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juli 2022 08:16:53

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)