BIOS9213 – Fylogeni og klassifikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over forskningsmetodikk innen moderne systematikk med vekt på fylogenetisk analyse basert på molekylære data. Ulike tilnærminger til fylogenetisk analyse vil bli gjennomgått: distansemetoder, parsimoni, nettverksalgoritmer, maximum likelihood og bayesiansk analyse. Koblingen mellom fylogeni og klassifikasjon samt en kort innføring i nomenklatoriske prinsipper vil likeledes inngå.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet har du følgende kompetanse:

  • Bakgrunnskunnskap om fylogenetisk teori
  • Kjennskap til ulike tilnærminger til fylogenetisk analyse: distansemetoder, parsimoni, nettverksalgoritmer, maximum likelihood og bayesiansk analyse
  • Kjennskap til ulike analyseverktøy for analysering av ulike typer data
  • Kan planlegge og gjennomføre en fylogenetisk analyse på egen hånd
  • Kan tolke resultatene fra en fylogenetisk analyse i en større sammenheng
  • Forstå de basale prinsippene for vitenskapelig navngiving av arter: nomenklatur
  • Erfaring med å presentere vitenskapelig stoff til masterstudenter

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIO5213 og BIO9213 har felles opptak. Det er kapasitet til totalt 28 studenter. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Ph.d. kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan

  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter

  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen foregår over ti uker fra begynnelsen av semesteret og vil bli organisert i forelesninger og obligatoriske dataøvelser. Studentene skal levere en skriftlig oppgave basert på dataøvelsene, samt lese og presentere en forskningsartikkel om et relevant tema.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 70% på den endelige karakteren.

Skriftlig innlevering basert på dataøvelsene teller 30% på den endelige karakteren.

PhD-studenter skal holde en 30 minutter forelesning om et tema som er relevant for kurset, men som enten bare kort berøres i de faste forelesningene eller ikke i det hele tatt. Tema bestemmes i samråd med emneansvarlig. Godkjent forelesning er forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Eksamensforsøk

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: emne: BIO9210, emne: BIO4210 og emne: BIOS5213.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 21:13:52

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår og høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)

Emnet undervises neste gang våren 2021