BIOS9219 – Bevaringsbiologi: Grønne landplanter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i bevaringsbiologi for planter inkludert en oversikt over trusler mot jordas plantediversitet, bevaring av genetisk diversitet, vurderinger av biodiversitet og metoder for å minske tap av biologisk mangfold. Dette inkluderer en introduksjon til internasjonal lovgiving, politikk og menneskers rolle både som trussel og som bevarer av biologisk mangfold. Emnet har fokus på tropiske områder og krever grunnleggende kunnskap om plantebiologi på universitetsnivå.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet skal du:

  • Ha en god oversikt over de viktigste faktorene som truer jordas plantediversitet
  • Være i stand til å ut utføre enkle rødlistevurderinger og foreslå bevaringstiltak for truede arter
  • Kjenne de vanligste metodene for å måle og kartlegge biodiversitet og være i stand til å bruke programvare for analyser og kartlegging
  • Kjenne de viktigste internasjonale lover og avtaler og være i stand til å bruke dem på relevante problemstillinger.
  • En dypere forståelse og evne til å lese, forstå og bruke publikasjoner av nye utviklinger i feltet.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnet har seks plasser.

Emnene BIOS5219 og BIOS9219 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Masterstudenter tatt opp på masterretningene "biomangfold og systematikk" og "økologi og evolusjon", og Ph.d.-kandidater og masterstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan.
  2. Andre ph.d.-kandidater og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

Undervisning

Hoveddelen av undervisningen er gitt som et obligatorisk intensivt kurs (to uker) i Etiopia, Uganda, Kenya eller Zimbabwe, med forelesninger, datalaboratorier og utflukter. Det vil være en obligatorisk oppgave og en muntlig presentasjon. Feltkurset, oppgaven og den muntlige presentasjonen må gjennomføres og godkjennes for å gå opp til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig eksamen  i Inspera  (3 timer) som teller 100% av karakteren.

Feltkurset, en obligatorisk oppgave og en muntlig presentasjon av oppgaven må gjennomføres og godkjennes for å gå opp til eksamen.

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensforsøk:

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIOS5219 – Bevaringsbiologi: Grønne landplanter.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2020 02:15:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk