BIOS4216 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir kunnskap om evolusjonen og evolusjonsmekanismer i planteriket. Kurset tar for seg systematisk inndeling og klassifikasjon i utvalgte grupper av planter, hvor eksempler og metoder fra pågående forskning gis spesiell vekt. Kunnskap om genetisk og morfologisk diversitet innen viktige systematiske og økologiske grupper gis dels som feltundervisning (feltkurs).

Hva lærer du?

Studentene skal oppnå innsikt i evolusjon og klassifikasjon i planteriket og få innsyn i moderne forskningsmetodikk og viktige forskningsoppgaver innen fagfeltet.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

BIO1200A – Biologisk mangfold (nedlagt) eller emne: BIOS2200 , BIO2120 – Evolusjonsbiologi (nedlagt) eller emne BIOS3100 og BIOS5213 – Fylogeni og klassifikasjon

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen vil bli organisert i form av forelesninger, seminarer, laboratoriumsøvelser og feltkurs. Utvalgte vitenskapelige artikler diskuteres i seminar der aktiv deltagelse forventes. Det vil også være en liten prosjektoppgave med et kort essay. Det er obligatorisk deltakelse på seminarer, laboratoriumsundervisning og feltkurs. Emnet vil bli holdt i Lids hus på Naturhistorisk museum, Tøyen.

Feltkurset er utenlands (Afrika).Det vil tilbys alternativt opplegg for dem som ikke kan reise av medisinske grunner.

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger emnet.

Kostnader ved å ta emnet

Feltkurset er utenlands (Afrika). Flyreise og overnatting blir dekket, studentene må selv betale for kost og transport til og fra flyplassen i Norge. 

Eksamen

Essay må være godkjent for at man skal kunne gå opp til eksamen. En floristikkeksamen holdes i tilknytning til feltkurset og teller 25%. En skriftlig 3 timers avsluttende eksamen basert på lærebok og labøvelser teller 75%.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med følgende emner ved praktisering av tregangersregelen:BIO4250 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 18:14:39

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Annenhver vår

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)