BIOS2200 – Botanisk mangfold

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kunnskapen om plantelivet i Norge ved å sette plantemangfoldet inn i større sammenhenger, systematisk, biogeografisk og økologisk. Emnet fokuserer dels på hvorledes det norske artsmangfoldet varierer langs økologiske gradienter og hvordan denne variasjonen kan brukes til å karakterisere naturtyper. I tillegg setter emnet det norske artsmangfoldet inn i en fylogenetisk/evolusjonær sammenheng med fokus på slektskap mellom ulike arter og familier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du kunnskap om de viktigste plantearter, -slekter og -familier i norsk natur
 • har du grunnleggende kunnskap om naturvariasjonen på ulike romlige skalaer og hvordan den settes i system ved bruk av naturbeskrivelsesystemet Natur i Norge
 • har du god forståelse av hvorledes planteartsmangfoldet varierer over økologiske gradienter, innenfor de viktigste natursystemene i norsk natur
 • har du god forståelse av hvordan artsmangfoldet er evolusjonært beslektet
 • kan du bruke identifikasjonslitteratur (flora) til å bestemme arter i norsk natur

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Prioritet vil bli gitt til studenter på bachelorprogrammet i biovitenskap.

Emnet har tidlig påmeldingsfrist på grunn av feltkurs. 2021 frist: 1. mai

Emnet er kun tilgjengelig for studenter med gyldig studierett per 1. juni.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg må følgende emner være tatt før første laboratorieøvelse og feltekskursjon i BIOS2200:

BIOS1150 – Biologisk mangfold

Undervisning

Undervisningen vil bestå av:

 • Forelesninger og demonstrasjoner/laboratorieøvelser

 • 10 dagers obligatorisk feltkurs. I 2021: 14.-18. juni og 2.-6. august. Se mer info om feltkurset.

 • Obligatorisk herbarieprosjekt

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Kostnader ved å ta emnet

Feltkurs: Studenter betaler en egenandel på 150 kr/dag med overnatting. Totalt 8 dager.

Eksamen

 • Kombinert praktisk og skriftlig eksamen, som teller 100% ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2022 15:20:30

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk