BIOS9410 – Regulatorisk toksikologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de generelle prinsippene bak toksikologisk risikovurdering innen økotoksikologi og human toksikologi. Bruk av disse prinsippene for beskyttelse av miljøet og mennesker vil bli belyst. Prinsippene for risikovurderingen er relativt internasjonalt standardisert, og OECDs testprotokoller og EUs regelverk bli belyst. Utover forelesninger som viser toksikologiens rolle i samfunnet vil du ha praktiske dataøvelser i risikovurdering, samt presentasjon av denne og prosjektoppgave.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

 • ha kunnskap om generelle prinsipper for risikovurdering innen både human og økotoksikologi.
 • ha kunnskap om nasjonale og internasjonale prinsipper for vurderingen, testprotokoller og regelverk
 • ha kunnskap om databaser for data brukt i risikovurdering og bruken av disse
 • kunne innhente informasjon om toksikologisk risikovurdering og kommunisere innhold til medstudenter
 • ha erfaring i å planlegge og gjennomføre forelesning på oppgitt emne til medstudenter

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene BIOS5410 og BIOS9410 har felles opptak. Det er totalt plass til 20 studenter på emnene. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. PhD-kandidater og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan. Studenter I toksikologi og miljøvitenskap prioriteres først.

 2. Andre Master-, PhD-kandidater og hospitanter

 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

BIO4500 – Generell toksikologi

Overlappende emner

Undervisning

 • forelesninger (ikke obligatorisk)
 • egen obligatorisk forelesning for PhD-studenter
 • obligatoriske dataøvelser
 • obligatorisk presentasjon av dataøvelser
 • obligatorisk gruppepresentasjon 
 • diskusjonsgrupper (ikke obligatorisk)

Første forelesning er obligatorisk. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

Obligatoriske dataøvelser , presentasjon av dataøvelser, forelesning samt gruppepresentasjon må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

It will also be counted as one of the three attempts to sit the exam for this course, if you sit the exam for one of the following courses: BIOS5410 - Regulatorisk toksikologi , BIO4530 - Regulatorisk toksikologi (nedlagt) , BIO9530 - Regulatorisk toksikologi (nedlagt)     

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 13:15:18

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)