IN2100 – Logikk for systemanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en høynivå innføring i distribuerte datasystemer, og viser hvordan logiske metoder kan brukes til å modellere og resonnere om datatyper og distribuerte systemer. Emnet introduserer ulike klasser av distribuerte systemer, som transport-protokoller, database-protokoller, klassiske distribuerte algoritmer og sikkerhetsprotokoller.  Emnet viser også hvordan kravspesifikasjoner kan defineres matematisk, og hvordan man kan analysere hvorvidt et system tilfredsstiller en gitt kravspesifikasjon. Emnet bruker likhetslogikk og omskrivingslogikk, samt det assosierte analyseverktøyet Maude, til å spesifisere systemer i en funksjonell programmerings-stil og til å analysere systemene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til sentrale distribuerte systemer/algoritmer

  • har du kjennskap til kryptografi og kryptografiske protokoller

  • kan du modellere distribuerte systemer, som distribuerte algoritmer, nettverksprotokoller og sikkerhetsprotokoller, på et høyt abstraksjonsnivå

  • kan du teste prototyper/modeller for slike systemer

  • kan du resonnere matematisk om egenskaper til systemer

  • kjenner du til sentrale klasser av krav som kan stilles til et distribuert system

  • kan du beskrive kravspesifikasjoner matematisk og kan sjekke hvorvidt et system tilfredsstiller sin kravspesifikasjon

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Det er fordel å ha tatt ett innføringsemne i programmering. Du vil også ha nytte av å ha tatt et innføringsemne i logikk.

Undervisning

2 timer forelesninger  og 2 timer gruppeundervisning med oppgavegjennomgang per uke. Det kreves at obligatoriske oppgaver er godkjent for at man skal kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver. 

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Obligatoriske øvelser må være godkjente før eksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler kan tas med på eksamen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3232 – Logikk for systemanalyse (videreført)/INF3230 – Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (videreført)INF4232 – Logikk for systemanalyse (videreført) og INF4230 – Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (nedlagt)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Første gang våren 2019

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk