IN2100 – Logikk for systemanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en høynivå innføring i distribuerte datasystemer, og viser hvordan logiske metoder kan brukes til å modellere og resonnere om datatyper og distribuerte systemer. Emnet introduserer ulike klasser av distribuerte systemer, som transport-protokoller, database-protokoller, klassiske distribuerte algoritmer og sikkerhetsprotokoller.  Emnet viser også hvordan kravspesifikasjoner kan defineres matematisk, og hvordan man kan analysere hvorvidt et system tilfredsstiller en gitt kravspesifikasjon.

Emnet bruker likhetslogikk og omskrivingslogikk, samt det assosierte analyseverktøyet Maude, til å spesifisere systemer i en funksjonell programmerings-stil og til å analysere systemene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til sentrale distribuerte systemer/algoritmer
  • har du kjennskap til kryptografi og kryptografiske protokoller
  • kan du modellere distribuerte systemer, som distribuerte algoritmer, nettverksprotokoller og sikkerhetsprotokoller, på et høyt abstraksjonsnivå
  • kan du teste prototyper/modeller for slike systemer
  • kan du resonnere matematisk om egenskaper til systemer
  • kjenner du til sentrale klasser av krav som kan stilles til et distribuert system
  • kan du beskrive kravspesifikasjoner matematisk og kan sjekke hvorvidt et system tilfredsstiller sin kravspesifikasjon

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Det er en fordel å ha tatt ett innføringsemne i programmering (f.eks. IN1000). Du vil også ha nytte av å ha tatt et innføringsemne i logikk (f.eks. IN1150).

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeundervisning med oppgavegjennomgang per uke. Det kreves at obligatoriske oppgaver er godkjent for at man skal kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

6 timers skriftlig digital eksamen. Obligatoriske øvelser må være godkjente før eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3232 - Logikk for systemanalyse (videreført)/INF3230 - Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (videreført)INF4232 - Logikk for systemanalyse (videreført) og INF4230 - Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler kan tas med på eksamen

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2022 20:15:47

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk