Dette emnet er nedlagt

IN3100 – Informasjonsteknologi og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 og våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Merk at det kan komme endringer i eksamensform for enkelte emner våren 2021. Vi har som mål at både emnebeskrivelse og semestersider for alle emner skal være oppdatert med korrekt informasjon innen 1. februar 2021.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet handler om samspillet mellom digital teknologi og øvrige samfunnsmessige og mellommenneskelige forhold. Du vil lære om hvordan samfunnsmessige vilkår og sosiale og individuelle preferanser ligger til grunn for de teknologiske løsninger som utvikles og velges.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN3100:

  • har du innsikt i forskning og kunnskapsstatus på sentrale områder som beskriver sammenhengen mellom teknologi- og samfunnsutvikling
  • har du forståelse av hvordan økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle forhold danner en ramme for hva slags teknologi som utvikles og hvilke løsninger som velges
  • kan du beskrive, vurdere og forestille deg alternativer til eksisterende ordninger
  • kan du bruke metoder for å gjennomføre litteratursøk, utnytte eksisterende litteratur og samle inn data og bruke disse som grunnlag for egne analyser
  • er du bevist hvordan din kunnskap kan fungere og omsettes til løsninger som bedrer folks hverdagsliv, gir et mer velfungerende samfunn og øker global rettferdighet og bærekraft

Opptak til emnet

Opptaksramme: 50 studenter.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet bygger på intervjuteknikker du lærer i IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon og IN1060 – Bruksorientert design.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelser hver uke. Det kreves innlevering av en obligatorisk øvelse i form av en skriftlig prosjektrapport. Prosjektrapporten skal gjennomføres som et gruppearbeid. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er stilles krav til obligatorisk oppmøte på 5 av de 7 første forelesningene.

Eksamen

Eksamen består av en muntlig presentasjon av prosjektet. Den muntlige presentasjonen skjer i gruppe. Det vil bli gitt individuell vurdering på presentasjonen.

Både prosjektrapporten og den muntlig presentasjonen må være bestått i samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF3700 – Informasjonsteknologi og samfunn (videreført)

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. jan. 2021 22:17:11

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2019

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk