IN4330 – Effektiv parallellprogrammering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi kunnskap in ulik bruk av parallellitet på en flerkjernet datamaskin og særlig gi innsikt i hvordan og når man i Java kan utvikle parallelle programmer som kan bli klar raskere eller enklere enn et sekvensielt program som løser det samme problemet. Emnet har fokus på hands-on programmering fremfor teoretiske overveielser.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du:

  • ha god kunnskap om trådprogrammering i Java og bruk av sentrale komponenter i java.util.concurrent og kunne forklare forskjelle mellom minst tre forskjellige synkroniseringsmetoder
  • vite hvilke nye vansker parallell programmering med tråder gir og hvordan disse kan løses
  • beherske teknikker for å omforme en sekvensiell algoritme til en effektiv parallell algoritme
  • kunne lage flere ulike parallelle løsninger på et problem og vurdere effektiviteten til disse
  • kunne ta eksekveringstider på programmer og bestemme eventuelle hastighetsforbedringer
  • kunne forklare grunnleggende begreper for multikjernedatamaskiner, spesielt multithreading og caching
  • kunne forklare interaksjoner mellom tråder og caching og hvordan disse interaksjonene påvirker algoritmers effektivitet
  • kunne optimere parallelle programmer i forhold til caching
  • kunne forklare den asymptotiske oppførsel av programmer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering/IN1900 og IN1010 – Objektorientert programmering

INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført)/IN2010 – Algoritmer og datastrukturer

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer øvelser hver uke.

Obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 1.5 år

Obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

4 timers digital skoleeksamen Inspera som teller 100% i karaktervurderingen.

Obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Obligatoriske oppgaver er gyldige i 1 1/2 år.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN3030 – Effektiv parallellprogrammeringINF2440 - Effektiv parallellprogrammering (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. mai 2022 07:19:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk