IN5020 – Distribuerte systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til prinsipper og praksis for konstruksjon av distribuerte system. Tema inkluderer fundamentale modeller for distribuerte system, distribuert mellomvare med fokus på objektbasert mellomvare og komponentbaserte arkitekturer, distribuerte algoritmer for konsensus og andre problemer, og nyere utfordringer til distribuert prosesseringsteknologi som cloud, multimedia og IoT. Emnet inkluderer obligatoriske programmeringsoppgaver.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du

  • forstå de grunnleggende prinsipper og begreper for distribuerte systemer
  • forstå virkemåten til de viktigste typer av distribuerte systemer
  • kunne programmere med utvalgte programvareplattformer for distribuert prosessering
  • ha kunnskap om og kunne anvende viktige distribuerte algoritmer
  • ha kunnskap om standarder for distribuert prosessering
  • ha kunnskap om sentrale krav og utfordringer til konstruksjon av moderne distribuerte systemer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på IN1010 – Objektorientert programmering, IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon, og INF3151 – Operativsystemer (videreført). Det vil også være en fordel med IN2010 – Algoritmer og datastrukturer.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvelser pr uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Muntlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5040 – Åpen distribuert prosessering (videreført), IN9020 – Distributed Systems, INF9040 – Open distributed processing (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. mai 2022 22:36:04

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)