TEK5010 – Multiagent-systemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en innføring i systemer med flere agenter/enheter/roboter som er gjensidig avhengig av hverandres oppførsel for å kunne karakterisere egen- eller systemytelse. Emnet vil ta for seg teorier for både strategisk interaksjon mellom ikke-samarbeidende agenter og mer eksplisitt koordinering av agenter som samarbeider i komplekse, distribuerte miljø. Spill-teori og sverm-intelligens er sentrale deler av emnet.

Hva lærer du?

Du skal i løpet av emnet ha lært prinsipper for analyse, modellering og design av komplekse multiagent-systemer. Etter å ha fullført emnet

  • kan du klassifisere forskjellige typer multiagent-systemer
  • kan du anvende agentbegrepet i distribuerte miljøer
  • kan du designe og bruke hensiktsmessig arkitektur til kommunikasjon og informasjonsdeling mellom agentene
  • har du inngående kunnskaper om forskjellige kunstig-intelligens-metoder, spesielt spill-teori og sverm-intelligens, som kan brukes til å representere og modellere dynamikken i distribuerte systemer
  • har du opparbeidet erfaringer med multiagent-systemer gjennom simuleringer og praktiske øvinger

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Erfaring med programmering tilsvarende IN2010 – Algoritmer og datastrukturer er anbefalt. Emnet IN3050 – Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring kan være nyttig forkunnskap.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning og 1 time gruppearbeid per uke, gjennom hele semesteret. 

Emnet har to obligatoriske oppgaver som være godkjent før avsluttende eksamen.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen teller 100% ved sensurering.

Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig.

Det er to obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emne:

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2022 11:23:31

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)