TEK5120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til tjenesteorientert arkitektur (SOA), med fokus på arkitektoniske prinsipper og hvordan dagens teknologi benyttes i implementasjon og utrulling. Emnet dekker blant annet SOA-prinsipper slik som løs kopling og sen binding, introdusererer viktige standarder for nettjenester, alternative teknologier for å implementere en SOA og SOA i relasjon til cloud computing og IoT; the Internet of Things.

Du forventes å programmere SOAP og REST-tjenester i Java og å bruke applikasjonsservere og sky til å rulle ut tjenester. Du forventes å forstå anvendelsen av SOA i relevante IKT-systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet vil du ha kunnskaper om

  • Tjenesteorientert arkitektur: entitetene som er involvert og rollene som definerer interaksjonene mellom dem
  • Gjeldende teknologier for å implementere SOA, med et spesielt fokus på Web services
  • Standarder som er mye brukt i dag
  • Skyteknologi og hvordan tjenester kan tilgjengeliggjøres i skyen

Ferdigheter du tilegner deg i emnet:

  • Du lærer å implementere Web services med SOAP og REST-tjenester i Java og å rulle dem ut.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er anbefalt med noe erfaring fra programmering i Java. Kunnskapsnivået tilsvarer introduksjonskurset i informatikk ved UiO.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av tre timer forelesning per uke gjennom hele semesteret. Undervisningen tilbys i klasserom og på videostream.

Emnet har tre obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen. Disse løses individuelt eller i små grupper på to studenter. Vi organiserer ikke labarbeid.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% ved sensurering. 

Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig.

Emnet har tre obligatoriske oppgaver som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: TEK9120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur, UNIK4730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (videreført), UNIK9730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (videreført)

Eksamen holdes i utgangspunktet ved fysisk oppmøte på ITS, Kjeller. Ved nærmere avtale og i spesielle tilfeller - krever forhåndsavtale ved semesterstart - kan eksaminering gjøres via telefon/videokonferanse.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Vektingen i emnet gjenspeiler hvor mye tid som er viet til et tema i forelesningene (f.eks.: et tema med dobbeltforelesning 2x3 timer vektes dobbelt så mye som en enkeltforelesning a 3 timer, tilsvarende vil et tema viet 1 timesom del av en forelesning telle 1/3 av et tema som vi vier en full forelesning på 3 timer til).

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 12:17:28

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)