TEK5340 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en omfattende oversikt over energisystemmodellering; et grunnleggende fagområde for å kunne gjennomføre helhetlige analyser hvor sammenhengen mellom energi, økonomi, ressurser og miljøaspekter inngår. Modellering av interaksjonen mellom energi og økonomi er en av hjørnestenene innen både offentlige energipolitikk-prosesser, så vel som investeringsbeslutninger innen private energiselskaper.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, vil studentene kunne:

  • Utvikle konsistente energi- og klimascenarier
  • Utarbeide energiframskrivninger («energibehov») for ulike sluttbrukersektorer basert på aktivitet, indikatorer og historisk energibruk
  • Benytte kunnskap fra forskjellige fagområder (matematisk modellering, økonomi, fysikk/energiressurser, energiteknologier, etc) for å kunne gjennomføre tekno-økonomiske analyser av bærekraftige energisystemer
  • Utvikle og benytte energisystemmodeller for å analysere forskjellige energi- og klimascenarier

Studentene vil også ha generell kunnskap om:

  • Anerkjente, internasjonale energi- og klimascenarier
  • Global og nasjonal energi- og klimapolitikk

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt i grunnblokken i bachelorprogrammet innen matematikk, informatikk og teknologi. I tillegg vil det være en fordel dersom studentene har tatt ett eller flere av følgende fag:

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning per uke gjennom hele semesteret. I tillegg vil emnet inneholde 3 innleveringsoppgaver  hvorav minimum 2 må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen på slutten av semesteret som teller 100% av den avsluttende karakteren. Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig. 2 innleveringsoppgaver må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:15:19

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)