TEK9340 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på emnet våren 2020 på grunn av koronaviruset

Undervisning og eksamen vil foregå digitalt. Dette kan føre til endringer i blant annet timeplan, obligatoriske aktiviteter, eksamensform og karakterskala. Du får oppdatert informasjon på semestersiden og i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en omfattende oversikt over energisystemmodellering; et grunnleggende fagområde for å kunne gjennomføre helhetlige analyser hvor sammenhengen mellom energi, økonomi, ressurser og miljøaspekter inngår. Modellering av interaksjonen mellom energi og økonomi er en av hjørnestenene innen både offentlige energipolitikk-prosesser, så vel som investeringsbeslutninger innen private energiselskaper.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, vil studentene kunne:

  • Utvikle konsistente energi- og klimascenarier
  • Utarbeide energiframskrivninger («energibehov») for ulike sluttbrukersektorer basert på aktivitet, indikatorer og historisk energibruk
  • Benytte kunnskap fra forskjellige fagområder (matematisk modellering, økonomi, fysikk/energiressurser, energiteknologier, etc) for å kunne gjennomføre tekno-økonomiske analyser av bærekraftige energisystemer
  • Utvikle og benytte energisystemmodeller for å analysere forskjellige energi- og klimascenarier

Studentene vil også ha generell kunnskap om:

  • Anerkjente, internasjonale energi- og klimascenarier
  • Global og nasjonal energi- og klimapolitikk

Ph.d.-studenter skal utvikle en energisystemmodell, i f eks TIMES, GAMS eller MATLAB, og benytte den til å analysere forskjellige, aktuelle scenarier. Arbeidet skal deretter presenteres for de øvrige studentene.

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt i grunnblokken i bachelorprogrammet innen matematikk, informatikk og teknologi. I tillegg vil det være en fordel dersom studentene har tatt ett eller flere av følgende fag:

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning per uke gjennom hele semesteret. I tillegg vil emnet inneholde 3 innleveringsoppgaver, hvorav minimum 2 må være godkjent for å kunne ta eksamen.

For ph.d.-kandidater skal det i tillegg gjennomføres en semesteroppgave som teller 30 % av totalkarakteren.

Eksamen

Ph.d.-kandidater gjennomfører en semesteroppgave som teller 30 % av totalkarakteren. I tillegg kommer en individuell, muntlig eksamen på slutten av semesteret som teller 70 % av totalkarakteren.
Ved stort antall studenter kan eksamen bli holdt skriftlig. Både semesteroppgave og avsluttende eksamen må være bestått.

2 innleveringsoppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 04:24:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)