TEK9100 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Hovedmålet for emnet er å tilegne seg kunnskap om state-of-the-art-teknologiene innen fagområdet mobilitet i internett og trådløse ad-hoc-nettverk. Emnet gir grunnleggende kunnskaper innen mobilitetshåndtering i internettarkitekturen og består av to deler: mobilitetshåndtering på IP-nivå og ad-hoc-protokoller. Den siste delen er rettet mot noder i trådløse nett uten infrastruktur, mens den første delen rettes mot mobilitetshåndtering i nett med en infrastruktur.

Emnet fokuserer på flere avanserte temaer innen fagområdet trådløse ad-hoc-nettverk, hvor minst ett tema kan fordypes gjennom kandidatens forskningsarbeid mot sin doktoravhandling.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • forståelse for prinsippene om hvordan mobilitet er håndtert i dagens internett og mobilnett på fire ulike nivåer: makro-mobilitet, mikro-mobilitet, ad-hoc-mobilitet og nettverkmobilitet
 • innsikt i aksessmekanismer i WLAN og IEEE 802.11-basert multiple-hopp ad-hoc-nettverk
 • god forståelse for 1. rutingsprotokoller i ad-hoc-nettverk, særlig for reaktive- og proaktive-protokoller, 2. QoS-mekanismer i trådløse nettverk og ad-hoc-nettverk, 3. konseptet og prinsippet for trådløse maskenett og trådløse sensornett
 • mulighet til å vurdere systemytelse via både teoretisk analyse og datasimulering
 • innsikt i hvordan posisjon og topologi påvirker systemytelsen og utnyttelse av dette
 • kjennskap til noen nye trender innen fagområdet ad-hoc-teknologier, blant annet energieffektivitet i sensornett og topologikontroll
 • fordypet kunnskap i minst ett tema innen trådløse nettverk og ad-hoc-nettverk, og videre kunne foreslå algoritmer/mekanismer/protokoller som forbedrer systemytelse for et scenario innen dette temaet
 • kjenne til nyere forskning på området, og kunne formidle dette videre til andre med en basisforståelse i faget

Opptak til emnet

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO, bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner, må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Det er anbefalt med breddekunnskap om internettprotokoller og -arkitekturer. Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av INF3190 – Datakommunikasjon (videreført).

Overlappende emner

Undervisning

3 timer undervisning per uke, fordelt på 2 timer forelesning og 1 time øving, gjennom hele semesteret.

Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ph.d.-kandidater må i tillegg levere et essay eller holde en presentasjon om et pensumrelatert tema. Essayet/presentasjonen må godkjennes før den avsluttende eksamenen.

Emnet undervises på Institutt for teknologisystemer på Kjeller forskningspark. Se rutetabellen for instituttets egen studentbuss fra Blindern.

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eksamen teller 100 % ved sensurering.
 • Emnet har obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
 • Ph.d.-kandidater må i tillegg levere et essay eller holde en presentasjon om et pensumrelatert tema. Essayet/presentasjonen må godkjennes før den avsluttende eksamenen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner:   

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk, vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått / ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. mai 2022 14:23:22

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2021

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2023

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)