KJM1700 – Miljø- og klimautfordringer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende naturvitenskaplig innføring i våre miljøutfordringer og flere av FNs bærekraftsmål., og hvordan denne kunnskapen benyttes av miljømyndighetene. En gruppe-prosjektoppgave gir fordypning i et valgt miljøtema og trening i vitenskapelig publisering. Emnet har en tverrfaglig tilnærming som gjør at det vil egne seg for studenter fra andre fagområder som trenger grunnleggende kunnskap om miljø og klima i fagkretsen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til de bakenforliggende årsakene til våre miljøutfordringer og hvordan disse utøver press på miljøet
  • har du kunnskap om den lokale, regionale og globale miljøtilstanden og endring som er i ferd med å skje
  • behersker du å se sammenhengen i våre miljøutfordringer gjennom biogeokjemiske sykluser av utvalgte stoffer i miljøet
  • kan du vurdere hva som er de viktigste effektene disse endringer har på økosystemet og våre økosystemtjenester og anta hvordan miljøet reagerer gjennom tap av økosystemtjenester og biodiversitet, og vurdere hvordan samfunnet best kan reagere gjennom avbøtende tiltak

Du vil i tillegg få en innføring i hvordan man fremskaffer litteratur og setter seg inn i et miljøproblem, sammenstiller kunnskapen om denne, og skriver en rapport om temaet i et vitenskapelig format.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Kjemi 1 fra den videregående skole.

Undervisning

40 timer forelesninger.

Studentene skal, enkeltvis eller i grupper, skrive en obligatorisk prosjektoppgave. Godkjent prosjektoppgave er en forutsetning for å gå opp til eksamen. Oppgaven vil telle 25% av endelig karakter.

Det arrangeres en dagsekskursjon der vi ser på enten et miljøproblem eller et renseanlegg.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, gjelder også hvis du står på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les mer om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

En skriftlig deleksamen i form av prosjektoppgave teller 25 % av avsluttende karakter. 4 timers avsluttende skriftlig digital skoleeksamen teller 75 % av avsluttende karakter. Begge eksamener må være bestått i samme semester for å få avsluttende karakter.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Lommekalkulator. Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2020 17:18:52

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk