Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en grundig introduksjon til metallorganisk kjemi med fokus på innskuddsmetallene. Kurset starter med grunnleggende molekylære egenskaper og utvikler dette helt til anvendt katalyse. Kurset gjennomgår struktur og bindingsforhold i metallorganiske forbindelser, med utgangspunkt i 18-elektroners regelen. Aktuelle metoder for karakterisering av metallorganiske forbindelser blir gjennomgått. Forskjellige reaktive ligandtyper diskuteres, herunder σ-bundne ligander som alkyl, aryl og hydrid, samt π-bundne ligander som karbonyl, alken, dien, alkyn, syklopentadienyl og aren. Egenskapene til viktige støtteligander som fosfin og N-heterosykliske karbener omtales spesielt. Metallorganiske reaksjonsmekanismer gjennomgås grundig med vekt på ligandsubstitusjon, oksidativ addisjon, reduktiv eliminasjon, innskudds- og eliminasjonsreaksjoner, nukleofil og elektrofil addisjon og abstraksjon på ligander, og karbeners aktivitet i metatese og polymerisasjon. Denne samlede kunnskapen er grunnlag for diskusjoner av hvordan metallorganiske forbindelser benyttes i homogen katalyse og aktivering av små molekyler. Eksempler på viktige industrielle anvendelser blir gitt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

• ha god oversikt over grunnprinsippene i metallorganisk kjemi og kjenne til hvordan stoffers kjemiske egenskaper påvirkes av metall og ligander.

• kunne benytte kunnskap om struktur og bindingsforhold til å forstå stabilitet og reaktivitet av enkle metallorganiske forbindelser.

• ha innsikt i bruk av moderne metoder for karakterisering av metallorganiske forbindelser.

• ha forståelse av fundamentale reaksjonstyper og mekanismer, og hvordan disse kan kombineres for å forstå effektive katalytiske prosesser.

• kjenne til viktige anvendelser av metallorganisk homogen katalyse i produksjon av industrielt viktige forbindelser i både stor skala (bulkkjemikalier) og liten skala (finkjemikalier).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

Ett eller flere av KJM3000 – Anvendt spektroskopi, KJM4200 – Organic Chemistry II (nedlagt), KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (nedlagt) vil gi et bra utgangspunkt.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM9210 – Metallorganisk kjemi

Undervisning

Emnet omfatter 36-40 timer forelesninger og 8 timer kollokvieundervisning.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2018

Høst 2016

Høst 2014

Hvert fjerde semester fra høsten 2010. Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen

Høst 2018

Høst 2016

Høst 2014

Hvert fjerde semester fra høsten 2010.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)