KJM5210 – Metallorganisk kjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig introduksjon til metallorganisk kjemi med fokus på innskuddsmetallene. Emnet starter med grunnleggende molekylære egenskaper og utvikler dette helt til anvendt katalyse. Emnet gjennomgår struktur og bindingsforhold i metallorganiske forbindelser, med utgangspunkt i 18-elektroners regelen.  

Aktuelle metoder for karakterisering av metallorganiske forbindelser blir gjennomgått. Forskjellige reaktive ligandtyper diskuteres, herunder σ-bundne ligander som alkyl, aryl og hydrid, samt π-bundne ligander som karbonyl, alken, dien, alkyn, syklopentadienyl og aren. Egenskapene til viktige støtteligander som fosfin og N-heterosykliske karbener omtales spesielt.

Metallorganiske reaksjonsmekanismer gjennomgås grundig med vekt på ligandsubstitusjon, oksidativ addisjon, reduktiv eliminasjon, innskudds- og eliminasjonsreaksjoner, nukleofil og elektrofil addisjon og abstraksjon på ligander, og karbeners aktivitet i metatese og polymerisasjon.

Denne samlede kunnskapen er grunnlag for diskusjoner av hvordan metallorganiske forbindelser benyttes i homogen katalyse og aktivering av små molekyler. Eksempler på viktige industrielle anvendelser blir gitt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du:

  • ha god oversikt over grunnprinsippene i metallorganisk kjemi og kjenne til hvordan stoffers kjemiske egenskaper påvirkes av metall og ligander
  • kunne benytte kunnskap om struktur og bindingsforhold til å forstå stabilitet og reaktivitet av enkle metallorganiske forbindelser
  • ha innsikt i bruk av moderne metoder for karakterisering av metallorganiske forbindelser
  • ha forståelse av fundamentale reaksjonstyper og mekanismer, og hvordan disse kan kombineres for å forstå effektive katalytiske prosesser
  • kjenne til viktige anvendelser av metallorganisk homogen katalyse i produksjon av industrielt viktige forbindelser i både stor skala (bulkkjemikalier) og liten skala (finkjemikalier)

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Ett eller flere av KJM3000 – Anvendt spektroskopi, KJM4200 – Organic Chemistry II (nedlagt), KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (nedlagt) vil gi et bra utgangspunkt.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen betsår av 36-40 timer forelesninger og 8 timer kollokvieundervisning.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutt, før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen teller 100% ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9210 – Metallorganisk kjemi

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 21:17:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst

Hvert fjerde semester fra høsten 2010. Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)