Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset gir en grundig introduksjon til metallorganisk kjemi med fokus på innskuddsmetallene. Kurset starter med grunnleggende molekylære egenskaper og utvikler dette helt til anvendt katalyse. Kurset gjennomgår struktur og bindingsforhold i metallorganiske forbindelser, med utgangspunkt i 18-elektroners regelen. Aktuelle metoder for karakterisering av metallorganiske forbindelser blir gjennomgått. Forskjellige reaktive ligandtyper diskuteres, herunder σ-bundne ligander som alkyl, aryl og hydrid, samt π-bundne ligander som karbonyl, alken, dien, alkyn, syklopentadienyl og aren. Egenskapene til viktige støtteligander som fosfin og N-heterosykliske karbener omtales spesielt. Metallorganiske reaksjonsmekanismer gjennomgås grundig med vekt på ligandsubstitusjon, oksidativ addisjon, reduktiv eliminasjon, innskudds- og eliminasjonsreaksjoner, nukleofil og elektrofil addisjon og abstraksjon på ligander, og karbeners aktivitet i metatese og polymerisasjon. Denne samlede kunnskapen er grunnlag for diskusjoner av hvordan metallorganiske forbindelser benyttes i homogen katalyse og aktivering av små molekyler. Eksempler på viktige industrielle anvendelser blir gitt.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • ha god oversikt over grunnprinsippene i metallorganisk kjemi og kjenne til hvordan stoffers kjemiske egenskaper påvirkes av metall og ligander.
  • kunne benytte kunnskap om struktur og bindingsforhold til å forstå stabilitet og reaktivitet av enkle metallorganiske forbindelser.
  • ha innsikt i bruk av moderne metoder for karakterisering av metallorganiske forbindelser.
  • ha forståelse av fundamentale reaksjonstyper og mekanismer, og hvordan disse kan kombineres for å forstå effektive katalytiske prosesser.
  • kjenne til viktige anvendelser av metallorganisk homogen katalyse i produksjon av industrielt viktige forbindelser i både stor skala (bulkkjemikalier) og liten skala (finkjemikalier).
  • kunne sette deg inn i og gi et seminar om et oppgitt emne

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

Ett eller flere av KJM3000 – Anvendt spektroskopi, KJM4200 – Organic Chemistry II (nedlagt), KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (nedlagt) vil gi et bra utgangspunkt.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM5210 – Metallorganisk kjemi

Undervisning

Emnet omfatter 36-40 timer forelesninger og 8 timer kollokvieundervisning. I tillegg skal du forberede og gi et seminar om et emne du vil få oppgitt av emneansvarlig. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %. I tillegg skal du gi et seminar om et oppgitt emne. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Høst 2020

Høst 2018

Hvert fjerde semester fra høsten 2010. Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen

Høst 2020

Høst 2018

Hvert fjerde semester fra høsten 2010.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)