Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg kjemiske og fysiske aspekter som er viktige innen heterogen katalyse. Blant disse er adsorpsjon på og desorpsjon fra faste stoffer, kjemisk kinetikk for overflatereaksjoner og kjemisk likevekt. Faste katalysatorers porestruktur og overflateeegenskaper, deres katalytiske aktivitet og selektivitet, samt instrumentering og metoder for karakterisering av katalysatorsystemer blir beskrevet. Viktige industrielle prosesser for utnyttelse av naturgass vil bli beskrevet og benyttet som eksempler. Emnet passer for ph.d.-kandidater som arbeider innen katalyse eller nærliggende fagfelt.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil kandidaten kunne:

  • Gjøre rede for de fundamentale prinsipper og eksperimentelle teknikker som benyttes til å studere de fem hovedtrinnene i en heterogent katalysert reaksjon.
  • Gi en kvantitativ beskrivelse av adsorpsjon/desorpsjon og kinetikken av katalytiske reaksjoner på en overflate.
  • Beskrive hvordan kvantekjemi, statistisk termodynamikk og transition state theory kombineres for å beregne reaksjonshastigheten av overflatereaksjoner.
  • Gjøre rede for katalysatorers fysiske og elektroniske overflateegenskaper og hvordan disse påvirker katalytisk aktivitet og selektivitet.
  • Gjøre rede for de fysiske og/eller kjemiske prinsippene bak viktige teknikker for karakterisering av katalysatorer og katalytiske reaksjoner og hvilken informasjon disse teknikkene kan gi.
  • Finne og sette seg inn i relevant litteratur og gi et seminar omkring et oppgitt tema

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Overlappende emner

Undervisning

Tidspunkt for forelesninger og grupper bestemmes etter avtale med studentene. Du skal i løpet av semesteret forberede og holde et seminar rundt et emne du får oppgitt av emneansvarlig. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen teller 100 %. Du skal i løpet av semesteret forberede og holde et seminar om et oppgitt emne. Seminaret må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår 2018

Vår 2016

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen

Vår 2018

Vår 2016

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis internasjonale studenter ber om det.