KJM5810 – Heterogen katalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Emnet tar for seg kjemiske og fysiske aspekter som er viktige innen heterogen katalyse, blant annet adsorpsjon på og desorpsjon fra faste stoffer, kjemisk kinetikk for overflatereaksjoner og kjemisk likevekt. Faste katalysatorers porestruktur og overflateeegenskaper, deres katalytiske aktivitet og selektivitet, samt instrumentering og metoder for karakterisering av katalysatorsystemer blir beskrevet. Viktige industrielle prosesser for utnyttelse av naturgass vil bli beskrevet og benyttet som eksempler. Emnet passer for mastergradsstudenter med interesser direkte knyttet til katalyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du:

  • Gjøre rede for de fundamentale prinsipper og eksperimentelle teknikker som benyttes til å studere de fem hovedtrinnene i en heterogent katalysert reaksjon.
  • Gi en kvantitativ beskrivelse av adsorpsjon/desorpsjon og kinetikken av katalytiske reaksjoner på en overflate.
  • Beskrive hvordan kvantekjemi, statistisk termodynamikk og transition state theory kombineres for å beregne reaksjonshastigheten av overflatereaksjoner.
  • Forklare katalysatorers fysiske og elektroniske overflateegenskaper og hvordan disse påvirker katalytisk aktivitet og selektivitet.
  • Forklare de fysiske og/eller kjemiske prinsippene bak viktige teknikker for karakterisering av katalysatorer og katalytiske reaksjoner, og hvilken informasjon disse teknikkene kan gi.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM3810 – Katalyse og industriell kjemi

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen går over et semester, med 4 timer undervisning per uke, og består av:

  • 2 timer forelesninger
  • 2 timer øvelser

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende KJM9810 – Heterogen katalyse

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 08:22:24

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)