Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg kjemiske og fysiske aspekter som er viktige innen heterogen katalyse. Blant disse er adsorpsjon på og desorpsjon fra faste stoffer, kjemisk kinetikk for overflatereaksjoner og kjemisk likevekt. Faste katalysatorers porestruktur og overflateeegenskaper, deres katalytiske aktivitet og selektivitet, samt instrumentering og metoder for karakterisering av katalysatorsystemer blir beskrevet. Viktige industrielle prosesser for utnyttelse av naturgass vil bli beskrevet og benyttet som eksempler. Emnet passer for mastergradsstudenter med interesser direkte knyttet til katalyse.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet vil kandidaten kunne:

  • Gjøre rede for de fundamentale prinsipper og eksperimentelle teknikker som benyttes til å studere de fem hovedtrinnene i en heterogent katalysert reaksjon.
  • Gi en kvantitativ beskrivelse av adsorpsjon/desorpsjon og kinetikken av katalytiske reaksjoner på en overflate.
  • Beskrive hvordan kvantekjemi, statistisk termodynamikk og transition state theory kombineres for å beregne reaksjonshastigheten av overflatereaksjoner.
  • Gjøre rede for katalysatorers fysiske og elektroniske overflateegenskaper og hvordan disse påvirker katalytisk aktivitet og selektivitet.
  • Gjøre rede for de fysiske og/eller kjemiske prinsippene bak viktige teknikker for karakterisering av katalysatorer og katalytiske reaksjoner og hvilken informasjon disse teknikkene kan gi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Tidspunkt for forelesninger og grupper bestemmes etter avtale med studentene.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen. 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 3 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak i januar/august.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2018

Vår 2016

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen

Vår 2018

Vår 2016

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis internasjonale studenter ber om det.