MAT5000 – Matematikkdidaktikk i praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet er utviklet spesielt for deg som er student ved Lektorprogrammet, studieretning realfag og som har valgt 60- eller 80-gruppe i matematikk. Emnet tar for seg temaer som er sentrale i matematikk programfag i den videregående skole. Du vil få erfaring i å knytte teoretisk kunnskap i matematikk sammen med praksis slik den vil møte deg i skolehverdagen som lektor i den videregående skolen. Emnet er ett av fem «fagdidaktikk i praksis»-emner som går i 9. semester. To av disse emnene sammen med PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning, PROF3025 – Ledelse av elevers læring og PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring oppfyller Lektorprogrammets krav om praksis.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kan du utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg fra enkelttimer til hele dager i matematikk programfag i videregående skole
  • kan du ta reflekterte valg i din matematikkundervisning
  • kan du ulike strategier og metoder for tilrettelegging av matematikkundervisning, f.eks. finne gode eksempler
  • kjenner du til faglige utfordringer elevene møter i programfag matematikk og i overgangen mellom videregående skole og videre studier (herunder bevis og matematisk tankegang)
  • kan du anvende egne og kollegaers erfaringer og observasjoner til å reflektere over egen utvikling som lærer
  • kan du nyttiggjøre deg og kritisk reflektere over fag- og forskningslitteratur knyttet til undervisning og læring i matematikk

Opptak til emnet

Dette emnet er kun for studenter som er tatt opp ved Lektorprogrammet.

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Emnet går over de 8 første ukene av semesteret, inkludert praksis og eksamen.

Undervisningen gis i form av forelesning og seminar/prosjekt-grupper der det vektlegges studentaktive læringsformer i form av diskusjoner og oppgaver/småprosjekter. Forelesning: 2+2 timer per uke.

Praksis vil være variert og veiledet og omfatter 7,5 dager som i hovedsak vil foregå på campus. For detaljer om praksis, se semestersiden.

Oppmøte på første forelesning er svært viktig da praksis og semesteret vil bli planlagt. Studenter som er forhindret fra oppmøte på første forelesning må si ifra til foreleser. Praksis og undervisning direkte knyttet til praksis er obligatorisk.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Praksis i emnet må være godkjent før avsluttende eksamen. Godkjent praksis er kun gyldig i semesteret emnet avlegges, inkludert eventuelt påfølgende ny eller utsatt eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2022 04:16:30

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk