MEK4480 – Overflatestrømninger

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

MEK4480 gir en beskrivelse av overflatestrømninger og flerfasestrømninger. Emnet gir en kontinuums-bekrivelse av fluidfenomener der to eller flere faser samtidig er i bevegelse og er forankret i ligningene for massebevarelse og momentumbalanse (Navier-Stokes ligningene). En rekke flerfasestrømninger vi bli beskrevet med spesielt fokus på utvikling av teoretiske modeller for å beskrive disse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til egenskaper til teoretiske modeller av flerfasestrømninger;
  • vl du kunne beskrive og utlede matematiske modeller for noen utvalgte strømningsfenomener;
  • vil du kunne beskrive instabiliteter drevet/motvirket av overflatespenning;
  • vil du kunne beskrive boble-/dråpedynamikk, filmdynamikk, interaksjon mellom overflater og faststoff i tillegg til fluidstrømninger som drives av krefter på den frie overflaten.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Overlappende emner

Undervisning

Fire timer forelesning/regneøvelse gjennom semesteret. Noe undervisning kan foregå i lab.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

1 større obligatorisk oppgave må godkjennes før eksamen. Oppgaven kan innebære prosjektarbeid. Noen av disse prosjektarbeidene blir utført i laboratoriet og noen via numeriske beregninger ved bruk av datasal. Disse prosjektene må også presenteres for medstudenter, som et kort seminar.

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de følgende fire formene:

  1. Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.
  2. Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.
  3. Prosjektoppgave og avsluttende skriftlig eksamen som vektlegges likt i sensureringen. Begge eksamensdeler må bestås i samme semester.
  4. Prosjektoppgave og avsluttende muntlig eksamen som vektlegges likt i sensureringen. Begge eksamensdeler må avlegges i samme semester.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 12:20:28

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Vår 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)