MEK4600 – Eksperimentelle metoder i fluidmekanikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til målemetoder relevant for eksperimentell fluidmekanikk. Kunnskap om disse temaene vil også være nyttige for studenter innen modellering. Emnet gir en oversikt over vanlige teknikker for analyse ofte brukt i eksperimentelt arbeid. Ukentlige oppgaver gir fordypning i emnene som diskuteres på forelesningene. Et utvalg av målemetoder og teknikker vil bli presentert for å etablere kunnskap og forståelse av vanlige metoder brukt i forskning. Undervisning i laboratoriet vil gi studenten anledning til å anvende temaene fra forelesningene til virkelige data. Literatur som er relevant for måleteknikkene vil også bli diskutert.

Hva lærer du?

Målet er å gjøre studenten kjent med vanlige teknikker for målinger og dataanalyse i eksperimentell fluidmekanikk. Etter at emnet er fullført skal studenten være i stand til å utføre ytterligere eksperimentelt arbeid på egen hånd. Studenten vil få kunnskap om flere typer målinger i laboratoriet, med forståelse for hvordan man samler inn og analyserer data.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse og MEK3230 – Fluidmekanikk og grunnleggende kjennskap til programmering/skripting i Matlab, Python, Fortran, etc.

Overlappende emner

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Innlevering av tre laboratorierapporter. Avsluttende eksamen vil være en 30 minutters presentasjon. Kandidaten skal da gå mer i detalj om et tema som er forelest. Temaet skal være valgt fra en liste gitt av foreleserene og alle deltakere ved emnet skal være til stede og ha mulighet til å stille spørsmål sammen med forelesere.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 11:20:01

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Vår 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk