Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon til målemetoder relevant for eksperimentell fluidmekanikk. Kunnskap om disse temaene vil også være nyttige for studenter innen modellering. Emnet gir en oversikt over vanlige teknikker for analyse ofte brukt i eksperimentelt arbeid. Ukentlige oppgaver gir fordypning i emnene som diskuteres på forelesningene. Et utvalg av målemetoder og teknikker vil bli presentert for å etablere kunnskap og forståelse av vanlige metoder brukt i forskning. Undervisning i laboratoriet vil gi studenten anledning til å anvende temaene fra forelesningene til virkelige data. Literatur som er relevant for måleteknikkene vil også bli diskutert.

Hva lærer du?

Målet er å gjøre studenten kjent med vanlige teknikker for målinger og dataanalyse i eksperimentell fluidmekanikk. Etter at emnet er fullført skal studenten være i stand til å utføre ytterligere eksperimentelt arbeid på egen hånd. Studenten vil få kunnskap om flere typer målinger i laboratoriet, med forståelse for hvordan man samler inn og analyserer data.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse og MEK3230 – Fluidmekanikk og grunnleggende kjennskap til programmering/skripting i Matlab, Python, Fortran, etc.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MEK9600 – Experimental Methods in Fluid Mechanics

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Innlevering av tre laboratorierapporter. Avsluttende eksamen vil være en 30 minutters presentasjon. Kandidaten skal da gå mer i detalj om et tema som er forelest. Temaet skal være valgt fra en liste gitt av foreleserene og alle deltakere ved emnet skal være til stede og ha mulighet til å stille spørsmål sammen med forelesere.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen

Vår 2020

Samme semester som undervisning. 

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.