STK4160 – Statistisk modellvalg

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet våren 2021.

Kort om emnet

Tradisjonelt handler statistisk analyse om å lære gode teknikker for å analysere data fra en gitt modell. Slike metoder antar også ofte at modellen skal være korrekt. Dette emnet handler om metoder for å velge den mest passende modell, blant en liste av kandidatmodeller, for gitte data. Modellvalgskriterier som AIC, BIC og FIC blir gjennomgått og anvendt. Emnet ser også på de statistiske egenskaper for disse metodene, og på konsekvensene av å anvende tradisjonelle fast-modell-teknikker, når det ikke på forhånd er gitt hvilken modell som skal bli brukt.

Hva lærer du?

Studenten blir i stand til å sette opp naturlige kandidatmodeller for gitte situasjoner, samt til å velge den beste av disse, for ulike formål. Dessuten lærer man konsekvensene av den ekstra usikkerheten som ligger i at den valgte modellen ikke er gitt på forhånd, når den statistiske analysen skal oppsummeres

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Eksamen i emnet arrangeres på én av fire måter:

  1. Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

  2. Avsluttende muntlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

  3. Prosjektoppgave og avsluttende skriftlig eksamen, der prosjektoppgaven teller 50 % og eksamen teller 50 % ved sensurering.

  4. Prosjektoppgave og avsluttende muntlig eksamen, der prosjektoppgaven teller 50 % og eksamen teller 50 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK9160 – Statistical Model Selection

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. feb. 2021 17:20:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk