STK4400 – Risiko- og pålitelighetsanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet begynner med en introduksjon til konveksitetsteori, optimering og ulike optimeringsteknikker: Lagrangedualitet og konveks dualitet. Deretter anvendes denne teorien på et bredt spekter av avanserte metoder innen risiko- og pålitelighetsanalyse. Emnet leder frem til forskningsfronten i utvalgte delområder: Avanserte metoder innen systempålitelighet; konvekse risikomål; metoder for konstruksjon av miljøkonturer som brukes i risikoanalyse av konstruksjoner utsatt for miljømessige risikofaktorer; optimering av energiproduksjon under usikkerhet. I emnet vil vi også presentere eksempler på anvendt risikoanalyse. Emnet egner seg for studenter innen risiko- og pålitelighetsanalyse, men også for studenter innen finans, forsikring og stokastisk analyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du

  • kjenne til grunnleggende teori innen konveksitet og optimering
  • kjenne til sentrale begreper innen risikoanalyse
  • være i stand til å utføre enkle risikoanalyser av reelle problemstillinger
  • kunne bygge og analysere ulike stokastiske modeller
  • ha kjennskap til relevant programvare til bruk i analysene
  • kunne delta i forskningsprosjekter innen risiko- og pålitelighetsanalyse

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: STK9400 – Risk and Reliability Analysis

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. okt. 2021 01:37:03

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk