STK4610 – Statistiske metoder for samfunnsvitenskap: Utvalgsundersøkelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Våren 2021 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet våren 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i utvalgsundersøkelse, som er den standarde vitenskapelige metode for statistiske analyser og studier i samfunnsvitenskap. Den omfavner alle vanlige teknikker for utvalgstrekking fra en gitt populasjon, design- og modell-basert estimering og variansestimering vha. linearisering og bootstrap, og ikke minst praktiske behandlingsmetoder for frafall i utvalgsundersøkelser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du kunne:

  • forstå de meste vanlige strategier for utvalgstrekking fra gitte populasjoner,
  • anvende estimeringsmetoder som er i vanlig bruk i utvalgsundersøkelser,
  • vurdere ulike ikke-utvalgsfeil som kan påvirke resultater eller analyser,
  • behandle utvalgsfrafall på en praktisk måte,
  • evaluere usikkerheten forbundet med en estimeringsmetode

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

STK1100 – Sannsynlighetsregning og statistisk modellering, STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse og ett av følgende emner: STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon eller STK3100 – Innføring i generaliserte lineære modeller

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret. Hvis emnet gis av en ekstern foreleser, kan undervisningen bli holdt intensivt over en eller flere kortere perioder.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.*

Eksamen

1 obligatorisk oppgave.

Muntlig eller skriftlig eksamen som teller 100% ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Godkjente kalkulatorer.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. feb. 2021 17:20:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning

Vår 2020

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk