Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Første delen av dette emnet omhandler økonomisk velferdsteori. Egenskaper ved markedet for helsetjenester beskrives med referanse til markeder med perfekt konkurranse. Et sentralt fokus er kildene til ulike former for markedssvikt i helsevesenet. Emnet inneholder beskrivelser av hvordan myndigheter og andre beslutningstakere kan håndtere markedssvikt. Andre halvdel dekker temaer knyttet til markedssvikt som følge av ulike typer informasjonsproblemer. Virkningene av ulike informasjonsproblemer analyseres med principal-agent-teori. Helseforsikring og helsetjenesters kvalitet er sentrale tema i emnets andre del.

Hva lærer du?

Ved fullført emne skal du kunne:

Kunnskap

 • Forklare hva som kjennetegner effektive markeder
 • Gjøre rede for hva som kjennetegner og forårsaker markedssvikt
 • Forklare hvordan ulike reguleringer vi kan observere i faktiske markeder kan sees på som en reaksjon på markedssvikt, og knyttes til ulike kilder til markedssvikt
 • Beskrive sammenhenger mellom markedsmakt og markedssvikt
 • Forklare hvorfor informasjonsproblemer kan føre til lav kvalitet på helsetjenester
 • Gjøre rede for grunner til at enkeltindivider ønsker helseforsikring
 • Forklare hvorfor helseforsikring kan føre til større konsum av helsetjenester enn ønskelig
 • Beskrive hva som kjennetegner velfungerende markeder for helseforsikring
 • Gjøre rede for kildene til markedssvikt i markedet for helseforsikringer, og hva kan gjøres for å forbedre velferden
 • Beskrive hvordan helsegevinster kan måles i praksis

Ferdigheter

 • Bruke verktøy og diagrammer for å analysere økonomiske problemstillinger. Utlede individets tilbud av arbeidskraft og utlede tilbudet til et monopol
 • Forklare hvorfor effektivitetsforbedringer er ønskelige ved anvendelse av eksempler
 • Utlede optimal politikk under ulike typer av markedssvikt
 • Forklare, ved bruk av eksempler hvorfor en i praksis noen ganger må akseptere løsninger som ikke er optimale
 • Utlede virkningene av helseforsikring på etterspørselen etter helsetjenester
 • Utlede virkninger av asymmetrisk informasjon på effektiviteten i markeder
 • Anvende økonomisk velferdsteori ved analyser av markeder for helsetjenester

Generell kompetanse

 • Reflektere over hvilke forutsetninger som må være gjeldende for at markedssvikt skal unngås
 • Identifisere kilder til markedssvikt
 • Løse relevante problemer og knytte politikkanbefalinger til ulike typer markedssvikt
 • Identifisere sentrale utfordringer knyttet til utforming og iverksetting av politikk som har til hensikt å redusere markedssvikt
 • Gjøre rede for grunnleggende metodekritikk ved bruk av kvalitetsjusterte leveår

 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og seminarer.

Arbeidskrav vår 2021: Obligatorisk skriftlig innlevering. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Studenter som tidligere har fått godkjent tidligere arbeidskrav for kurset behøver ikke gjennomføre arbeidskrav på nytt.

Eksamen

Vår 2021: Grunnet de inngripende tiltakene som er satt i verk for å begrense koronavirusets spredning, har studieprogrammet vedtatt at vurderingsform i emnet endres fra skriftlig skoleksamen til hjemmeeksamen i Inspera . Dette tiltaket gjøres for å sikre eksamensgjennomføringen våren 2021.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk