Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 

Emnet (modul 1) er delt inn i tre blokker.

Første blokk: Statistikk, helse, biologi  og samfunn, andre blokk: Cellebiologi, og tredje blokk: Blod/immunologi/mikrobiologi/thoraxanatomi.

Faglig innhold første blokk: Medisinske atferdsfag, allmennmedisin, medisinsk statistikk, samfunnsmedisin og grunnleggende humanbiologi.

Faglig innhold andre blokk: Anatomi, fysiologi, ernæringslære, medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, indremedisin og kirurgi.

Faglig innhold tredje blokk: Anatomi, fysiologi, immunologi, medisinsk mikrobiologi og medisinsk nomenklaturlære

Hva lærer du?

Studentene skal etter fullført første blokk ha kunnskaper og ferdigheter i medisinsk statistikk, kjenne til allmennlegens rolle og ha kunnskaper om kommunikasjon og møte med pasienten. Studentene skal videre kjenne til viktige sammenhenger mellom samfunn, helse og sykdom. Studentene skal ha oversikt over menneskekroppens oppbygning og funksjoner.

Etter gjennomført andre blokk skal studentene ha forståelse av cellens oppbygning, ulike funksjoner og prosesser. Dette inkluderer stoffskifte, genetikk og grunnleggende embryologi. Videre skal studentene forstå hvordan celler danner vev og kjenne mikroanatomisk oppbygning av kroppens vevstyper.

Etter gjennomført tredje blokk skal studentene ha kunnskap og ferdigheter innen mikrobiologi, immunologi og fysiologi knyttet til blod, benmarg, hemostase, betennelse og immunforsvar. Studentene skal også ha kunnskap om brysthulen og brystveggens makroskopiske anatomi. Undervisningen fra modul 1 danner grunnlag for videre undervisning i modul 2.

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptakskravene til medisinstudiet.

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende, kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Overlappende emner

MED1100 overlapper med OD1100 og ERN1100.

For informasjon om overlapp mot nedlagte emner, ta kontakt med MED-studieinfo

Overgang/innpass

Studenter som har ODSEM1/MEDSEM1/ERN1000/ERN1020 fra før får fritak for statistikk/helse/biologi/samfunn-blokken (moduluke 1-9) ved overgang til OD1100. Studenter som har fått innpass/plass på kullet må følge undervisningen fra og med moduluke 10.

Studenter som har ODSEM2/MEDSEM2/ERNSEM2 fra før får fritak for cellebiologi-blokken (moduluke 10 – 30) ved overgang til OD1100. Studenter som har fått innpass/plass på kullet må følge undervisningen fra og med moduluke 31.

Studenter som har ODSEM3/MEDSEM3/ERNSEM3 fra før får fritak fra hele modul 1 ved overgang til OD1100.

Undervisning

 

Odontologistudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesning, gruppeundervisning, kurs og klinisk praksis.

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Fagressurser i timeplanen på semestersidene og i Mine studier kan ikke videreformidles eller publiseres uten særskilt tillatelse fra Det medisinske fakultet.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning 

Obligatoriske HMS-emner

Følgende obligatoriske nettbaserte HMS-emner inngår i MED1100 - Medisinstudiet, modul 1:

Beståtte HMS-emner er et krav  for å kunne starte i undervisningen i blokk 2. Alle HMS-emner må derfor senest være avlagt og bestått innen oppstart av moduluke 10.

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse og arbeidskrav

Det er ikke adgang til å bytte gruppe i den obligatoriske undervisningen.

Fremmøte kontrolleres ved signatur på fremmøteskjema som veileder har, og det er studentenes ansvar å signere i fremmøteskjemaet hver gang. Registrering gjøres ved undervisningsaktivitetens start. For å få godkjent fremmøte må studentene møte presis til undervisningen. Studenter som møter for sent kan ikke forvente å få registrert godkjent fremmøte.

Første blokk - statistikk, helse, biologi og samfunn (omfatter moduluke 1-9):

All smågruppeundervisning (10 eller 20 studenter per gruppe) er obligatorisk undervisning. Det er satt opp 16 smågruppemøter i timeplanen i moduluke 1-8. Studenten må være til stede på minst 11 av disse. Ved mindre enn 11 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

All kursundervisning er obligatorisk undervisning. Det er satt opp 6 kurs (2 PC-øvelser, 2 histologikurs og 2 laboratoriekurs) i timeplanen i moduluke 1-8. Studenten må være til stede på minst 4 av disse. Ved mindre enn 4 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Praksisundervisningen er obligatorisk. I timeplanen er det satt opp 1 dag av praksis ved tannlegepraksis i moduluke 2 og 3, og det forventes at studentene er til stede. Ved gyldig forfall tas umiddelbart kontakt med modulkoordinator slik at det kan gjøres tilrettelegginger for å kompensere for tapt undervisning. Dokumentasjon på gyldig forfall må leveres eller være poststemplet senest innen tre dager.

 

Andre blokk - cellebiologi (omfatter moduluke 10-30):

Lærerledet smågruppe i basalmedisin (lsb) er obligatorisk undervisning. I moduluke 10-22 er det satt opp 13 smågruppemøter, og studenten må være til stede på minst 10 av disse. Ved mindre enn 10 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Problembasert læring (pbl) er obligatorisk undervisning. I moduluke 23-28 er det satt opp 12 pbl-møter, og studenten må være til stede på minst 9 av disse. Ved mindre enn 9 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 10-30 er det satt opp 10 histologikurs, og studenten må være til stede på minst 7 av disse. Ved mindre enn 7 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet. 

I moduluke 10-30 er det satt opp 9 laboratoriekurs, og studenten må være til stede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet

 

Tredje blokk - blod/immunologi/mikrobiologi/thorax (omfatter moduluke 31-40):

Problembasert læring (pbl) er obligatorisk undervisning. I moduluke 31-39 er det satt opp 8 pbl-møter, og studenten må være til stede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

Kursundervisningen er obligatorisk undervisning.

I moduluke 31-39 er det satt opp 10 disseksjon-, overflate- og PC-kurs i thorax-anatomi, og studenten må være til stede på minst 6 av disse. Ved mindre enn 6 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

I moduluke 31-39 er det satt opp 9 laboratoriekurs og 4 histologikurs, og studenten må være til stede på minst 8 av disse. Ved mindre enn 8 fremmøter mistes retten til å gå opp til eksamen, og studenten må ta undervisningen på nytt uansett årsaken til fraværet.

 

Tilrettelegging av undervisning

Studenter med nedsatt funksjonsevne kan søke om tilrettelegging av undervisning. Videre kan studentforeldre som har omsorg for barn opptil 10 år søke tilrettelegging av undervisning ved å bli plassert i grupper som ofte (men ikke alltid) har sin undervisning plassert tidlig eller sent i løpet av undervisningsdagen. Det er ikke mulig å søke om tilrettelegging ved et bestemt legesenter/sykehus.

Det innvilges ikke tilrettelegging av undervisning for enkeltblokker/terminer, kun for modulen som helhet. Søknad med dokumentasjon må derfor foreligge senest 1. mai for moduler med oppstart i høstsemester og senest 1. november for moduler med oppstart i vårsemester. For nye studenter vil fristen for å søke være rett etter semesterstart.

 

Politiattest

Søkere til medisinstudiet må legge frem politiattest i forbindelse med opptaket.

Eksamen

Det avvikles tre deleksamener i løpet av modul 1.

  • Deleksamen (skriftlig) avvikles etter at undervisningen i statistikk, atferdsfag, allmennmedisin og samfunnsmedisin er ferdig. Avholdes i moduluke 9. 
  • Deleksamen (skriftlig) avvikles etter at undervisningen i cellebiologi er avsluttet. Avholdes i moduluke 30.
  • Deleksamen (skriftlig digital) i blod, immunologi, mikrobiologi og thorax avvikles etter at all undervisning i modul 1 er avsluttet. Avholdes i moduluke 40. Skriftlig digital eksamen gis kun på bokmål. 

Introduksjon til digital eksamen

 

Krav til bestått eksamen

Ved stryk må studenten gå opp i den/de deleksamenen(e) vedkommende har strøket i.

Alle deleksamener i modul 1 må være avlagt og bestått før man kan gå videre til modul 2. Studenter som går opp til ny/utsatt eksamen, kan fortsette å følge undervisningen på modul 2 til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger.

Hvis en student stryker på en eksamen, regnes det også som stryk også på tilsvarende eksamen på overlappende emner.

 

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som ivaretar dette.

 

Hjelpemidler

Hjelpemidler

Deleksamen blokk 1 (moduluke 9):

Kalkulator av typen Citizen SR-270X/SR-270X (College) (kun dette alternativet på grunn av statistikkoppgaver).

Formelsamling i statistikk og statistiske tabeller blir utdelt på eksamensdagen (skal ikke medbringes).

Deleksamen blokk 2 (moduluke 30) og blokk 3 (moduluke 40):

Kalkulator av typen:

  • Citizen SR-270X/SR-270X (College)
  • Casio HL-820VA
  • Texas TI-106 (m/solcelle)

Ingen annen type kalkulator kan medbringes.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

 

Emnet MED1100 har totalt 3 deleksamener (med ulik vekting) fordelt over ett år som til sammen utgjør vurderingsgrunnlaget for hele emnet. Emnekarakteren i MED1100 gis ved bruk av gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk.

Skriftlig deleksamen som avholdes i moduluke 9, er vektet til 7/36 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk.

Skriftlig deleksamen som avholdes i moduluke 30, er vektet til 19/36 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk.

Skriftlig digital deleksamen som avholdes i moduluke 40, er vektet til 10/36 av den totale emnekarakteren. Det benyttes gradert karakterskala (A-F) der A er beste karakter og F er stryk.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kullet man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket. Bestemmelsen gjelder også for forskerlinjestudenter som rykker ned til et annet kull enn det de startet på i studiet.

Les mer om karakterskalaen

Begrunnelse og klage

 

Ved skriftlig digital eksamen gis det automatiske tilbakemeldinger til alle kandidatene.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

 

Antall forsøk til eksamen

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt eksamen

Alle studenter med F blir automatisk meldt til ny eksamen.

Studenter med bokstavkarakter (A-E) som ønsker å forbedre karakteren, gis mulighet til dette ved neste ordinære eksamen. Påmelding via nettskjema. Fristene er 1. september for eksamener i høstsemester og 1. februar for eksamener i vårsemester. Det gis dispensasjon fra denne fristen der sensur på kontinuasjon/utsatt eksamen faller etter disse datoene. Egne beskjeder blir da gitt.

Beståtte eksamener i MED1100 kan ikke gjentas etter at MED2200 er bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

 

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

 

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Studenter med annet morsmål enn norsk kan søke om bruk av enkel ordbok. Studenter som kan dokumentere at de følger norskkurs, kan også søke om forlenget tid til skriftlige eksamener.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Modulen blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

50

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk