SOS4090 – Masteroppgave i sosiologi

Kort om emnet

Formålet med masteroppgaven er at studentene skal utføre et selvstendig sosiologisk arbeid. Dette arbeidet innebærer en praktisk opplæring i vitenskapelig håndverk.

Studentene skal følge vitenskapelige standarder når det gjelder innsamling og bearbeiding av data og presentasjon av resultater.

Viktige mål for instituttet er at masteroppgavene holder god kvalitet og at den enkelte student får gjennomført arbeidet på normert tid.

Viktig informasjon om masteroppgaveskrivingen

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med oppgaven skal studentene demonstrere evne til å behandle et avgrenset tema på en faglig holdbar, gjennomtenkt og presis måte i løpet av et gitt, begrenset tidsrom.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må ha studierett på masterprogrammet i sosiologi for å få melde deg opp til emnet.

Det er ikke mulig å være hospitant på emnet.

Det er egne regler for studenter som har hatt studierett på masterprogrammet i sosiologi tidligere. Ta kontakt med studiekonsulenten for sosiologi for nærmere informasjon om dette.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Det arrangeres fire veiledningsseminar første og annet semester på masteroppgaven.

Seminarene er en fortsettelse av SOS4050 – Metodologi- og prosjektseminar.

Obligatorisk aktivitet

  • Oppmøte på minst 3 av 4 seminarer per semester.
  • Legge fram deler av oppgaven for gruppa til diskusjon og kritisk vurdering minst en gang i første og en gang i andre semester.
  • Være opponent minst en gang i første semester og en gang i andre semester.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Veileder på masteroppgaven

Man får 40 timer individuell veiledning (inkluderer eventuelt for- og etterarbeid for veileder).

Det gis ikke veiledning utover to semester på masteroppgaven.

Veiledningsreglement og søknadsskjema for oppnevning av veileder

Eksamen

Innlevering av skriftlig masteroppgave og justerende muntlig eksamen.

Viktig informasjon om eksamen:

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser.

Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

På innleveringer skal regler for sitering og kildehenvisning følges. For retningslinjer på referansebruk i sosiologi, se: Litt om skriving av oppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Muntlig eksamen holdes på norsk, men kan holdes på engelsk dersom studenten ber om dette.

Dersom studenten ønsker at eksamen skal avholdes på engelsk, må studenten melde fra om dette ved oppmelding til innlevering av masteroppgaven.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Se også karakterbeskrivelsen for masteroppgaven i sosiologi.

Begrunnelse og klage

Dersom du klager på masteroppgaven, vil oppgaven bli sendt til ny sensur. Dersom klagekommisjonen kommer fram til annen karakter enn opprinnelig, vil det arrangeres ny muntlig eksamen. Dersom klagekommisjonen kommer fram til samme karakter, vil det ikke arrangeres ny muntlig.

Automatisk begrunnelse

Det gis automatisk begrunnelse i emnet. Begrunnelse blir gitt sammen med endelig karakter under muntlig eksamen. Begrunnelsen gis muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

En masteroppgave som har fått et bestått resultat til eksamen kan ikke leveres på ny i bearbeidet form (Se §5.6 (5) i Forskrift om studier og eksamener ved UiO).

En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat kan kun leveres på ny én gang, som et nytt eksamensforsøk. Oppgaven kan kun leveres på ny i bearbeidet form, og innen semesteret etter opprinnelig innlevering (Se §5.6 (5) i Forskrift om studier og eksamener ved UiO).

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Vitnemål

Vitnemål på mastergraden blir automatisk tilsendt i posten. Dette skjer som regel 6-8 uker etter muntlig eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Over to semestre, oppstart hver høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk