Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i matematiske metoder samt konsument-, produsent- og markedsteori som utnytter disse metodene. Emnet omfatter funksjoner av én og flere variabler, derivasjon (inkl. implisitt derivasjon), optimering (inkl. Lagranges metode) og likningssystemer.

Hva lærer du?

Kunnskap:
Du lærer

 • matematikk som er relevant for økonomer
 • økonomiske mikrobegreper og teorier for atferden til forbrukere og produsenter og samspillet mellom aktører i markeder
 • funksjoner av én og flere variabler, eksponential- og logaritmefunksjoner, derivasjon (inkl. implisitt derivasjon), optimering (inkl. Lagranges metode) og likningssystemer
 • en rekke begreper knyttet til produksjon, kostnader, tilbud, etterspørsel og markedsforhold.
 • hvordan tilpasningen til aktørene i økonomien avhenger av priser, inntekter og teknologi og betydningen av ulike konkurranseforhold i markedene

Ferdigheter:
Du skal kunne

 • tilegne deg metodeferdigheter og oppøve analytiske evner
 • lære deg å bruke matematiske metoder, spesielt derivasjon, optimering og løsing av likninger
 • formulere økonomiske sammenhenger matematisk og tolke matematiske resultater økonomisk
 • analysere økonomiske problemstillinger ved hjelp av økonomiske modeller og matematisk verktøy, bl.a. gjennom komparativ statikk, for eksempel å analysere virkninger av endringer i priser som forbrukere og produsenter står overfor, og å beregne priser og kvanta under ulike konkurranseforhold i markeder

Generell kompetanse:
Du skal

 • kunne formulere presise problemstillinger
 • kunne jobbe selvstendig
 • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Du kan kun melde deg til eksamen våren 2018 dersom du har fått godkjent den obligatorisk aktiviteten våren 2017 eller tidligere. Søknadene om oppmelding til eksamen behandles fortløpende og du får svar til din UiO-e-postadresse.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger: 4 timer per uke i hele semesteret. I tillegg vil det ved semesterets begynnelse bli gitt ekstra forelesninger (intensivkurset) for kandidater med svak matematikkbakgrunn.

Seminar/egenaktivitet i grupper: 2 timer per uke i deler av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Det vil i tillegg bli lagt ut frivillige øvelsesoppgaver i Canvas. Riktig svar på de frivillige øvelsesoppgavene kan ha positiv innvirkning på den totale poengsummen i den obligatoriske oppgaven. 

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Hvis du får godkjent obligatorisk øvelsesoppgave, blir dette registrert. Du trenger ikke å levere øvelsesoppgaven på nytt, om du ønsker å ta opp eksamen.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen, som dekker både matematikk- og mikroteori.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen. Du melder deg til eksamen gjennom nettskjema (fristen er gått ut og nettskjema er fjernet).

Tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Det har blitt gjennomført periodiske emneevalueringer i følgende semestre:

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Bachelor
Undervisning

Siste gang våren 2017

Eksamen

Siste gang våren 2018

Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info