PSY1101 – Innføring i sosial - og personlighetspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet består av to deler: sosialpsykologi og personlighetspsykologi. To tredjedeler av emnet gir en innføring i sosialpsykologi ved å gjennomgå sosial tenkning, sosial påvirkning og sosiale relasjoner. Den siste tredjedelen av emnet omhandler moderne personlighetspsykologi med fokus på trekkteori, samt psykobiologisk- og sosiokulturell teori.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Gjøre rede for sosial- og personlighetspsykologiske teorier, metoder og forskningsresultater.
 • Forstå hvordan sosial- og personlighetspsykologiske fenomen kan studeres og forklares på flere måter og vurdere ulike teoretiske forklaringer opp mot hverandre.
 • Kjenne til anvendelser av sosial- og personlighetspsykologi innen utvalgte områder.
 • Respektere og forstå de grunnleggende sosiale og kulturelle kreftene som påvirker mennesker.
 • Erkjenne at individuell variasjon er et allment biologisk og psykologisk fenomen med fundamentale etiske implikasjoner.
 • Forstå betydningen av å tilnærme seg sosialpsykologiske fenomener med utgangspunkt i vitenskapelige verdier som etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Anvende ulike psykologiske perspektiver i analyse og beskrivelse av et fenomen.
 • Demonstrere god skriftlig formidlingsevne innenfor sosial- og personlighetspsykologi.
 • Gi og ta imot tilbakemelding på bakgrunn av skriftlig arbeid i seminargruppene.

Generell kompetanse
Du skal:

 • Utvikle en positiv innstilling til en vitenskapelig arbeidsmåte.
 • Vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det sosial- og personlighetspsykologiske fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende de gitt av emnet i PSY1000 - Innføring i generell psykologi. Andre med tilsvarende innføringsemner fra samfunnsfag kan også delta på kurset.

Overlappende emner

Studenter som høsten 2007 tok PSY1000 og som har tatt PSY1100 vil få fullt overlapp.

Undervisning

Forelesningsrekke (15 dobbelttimer), samt 7 dobbeltimer med studentstyrte oppgave- og skriveseminarer.

Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du ikke ta opp en seminarplass, da skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb.

Hvis du ikke møter opp på første seminarundervisning mister du plassen på seminaret.

Informasjon om bytte av seminargrupper

Obligatorisk aktivitet

Emnet har et obligatorisk arbeidskrav for å kunne ta eksamen. Dette gjelder selv om du ikke følger et seminar.

 • Deltagelse på 3 timer i empiriske studier for å lære hva empiriske studier innebærer, og hvordan det oppleves å være deltager.
 • Alternativt; dersom du ikke ønsker å delta i forskningsstudier, kan du levere inn en oppgave som tilsvarer samme arbeidsmengde. 

Detaljene rundt tilgjengelige studier (web-baserte eller i lab), alternative oppgaver og frister er tilgjengelige i Canvas.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig så lenge emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 timers skriftlig eksamen.

For å kunne ta eksamen, må du ha fullført det obligatoriske arbeidskravet på 3 timer forskningsdeltagelse, eller obligatorisk oppgave. Informasjon om frister for fullføring av arbeidskravet finnes i Canvas.

Dersom du ønsker å forbedre karakteren i dette emnet og har godkjent det obligatoriske arbeidskravet fra tidligere semester, trenger du ikke fullføre obligatorisk aktivitet på nytt for å ta eksamen.

Dersom du ønsker å forbedre karakteren i dette emnet må du ha godkjent obligatorisk aktivitet.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse for karakter i dette emnet:

Ordinær eksamen

Utsatt eksamen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Dersom den obligatoriske aktiviteten er godkjent, vil dette bli registrert. Du kan da ta eksamen i emnet i et senere semester dersom du har godkjent obligatorisk aktivitet.

Det obligatoriske arbeidskravet gjelder ikke for studenter som har allerede har avlagt og bestått eksamen våren 2014 eller tidligere. Gjelder dette deg skal du ikke melde deg opp på egen hånd i StudentWeb. Du kontakter SV-info på info@sv.uio.no innen 1.september (høst)/ 1.februar (vår). Du vil da bli oppmeldt til eksamen av administrasjonen.

PSY1101 skal utfases. Det vil bli arrangert eksamen i PSY1101 for siste gang vår 2018, høst 2018 og vår 2019.

Bare studenter med godkjent obligatorisk aktivitet kan melde seg opp til eksamen vår 2019.

 

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår og høst

Siste semester det tilbys undervisning er høst 2018.

Eksamen
Vår og høst

Siste semester det tilbys eksamen er vår 2019.

Undervisningsspråk

Engelsk, dansk og norsk

Kontakt

SV-info