Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er et innføringskurs i personlighetspsykologi og har som målsetting å gi studentene en grunnleggende forståelse av sentrale teorier og empiriske funn i personlighetspsykologien. Emnet skal formidle kunnskap om det komplekse samspillet mellom personlighet og intrapsykiske, biologiske, sosiale og kulturelle faktorer.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • gjøre rede for trekkteoretiske bidrag til personlighetspsykologien (inkludert trekk-taksonomier samt stabilitet og forandring i personlighetstrekk),
 • kjenne til grunnleggende begreper innenfor atferdsgenetikken og ha kjennskap til sentrale forskningsfunn vedrørende betydningen av arv og miljø for personlighetsegenskaper,
 • beskrive og diskutere det humanistiske perspektivet på personlighetspsykologien,
 • gjøre rede for samspillet mellom personlighet og kulturelle og sosiale faktorer,
 • forklare og diskutere teori og empiriske funn om kjønnsforskjeller i personlighet,
 • gjør rede for teori og empiriske funn om individuelle forskjeller i emosjoner og subjektiv velvære.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • anvende ulike perspektiver innenfor personlighetspsykologien i analyse og beskrivelse av et fenomen,
 • delta i diskusjon om personlighetspsykologisk teori og empiri,
 • demonstrere god skriftlig formidlingsevne innenfor personlighetspsykologi.

 

Generell kompetanse
Du skal:

 • vise en utforskende og kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor det personlighetspsykologiske fagfeltet,
 • vurdere hva som blir ansett som gyldig og ikke gyldig kunnskap innenfor (personlighets)psykologiske paradigmer. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter som ønsker å ta emnet som enkeltemnestudent må melde seg opp til emnekoden PSY1250.

Emnekoden PSYC1220 er forbeholdt studenter ved profesjonsstudiet i psykologi.

Undervisning

Forelesningsrekke (7 dobbelttimer), samt 5 dobbeltimer med  skrive- og diskusjonsseminarer.

Obligatorisk aktivitet

Emnet har obligatorisk arbeidskrav for å kunne ta eksamen. Dette gjelder selv om du ikke følger et seminar.

 • På seminarene er det obligatorisk oppmøte 4 av 5 ganger, med obligatorisk oppmøte første gang. Hvis du ikke møter opp på første seminarundervisning mister du plassen på seminaret.
 • Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb. Dersom du velger dette må du levere inn en oppgave som kompenserer for oppmøte på seminar. Oppgaven må bli vurdert bestått for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Informasjon om denne oppgaven vil bli lagt ut i Canvas. Vi anbefaler alle studenter å følge seminarundervisningen ettersom den gir viktig informasjon om hvordan avsluttende eksamen skal skrives. Studenter som velger å skrive oppgave (seminar 99) vil ikke få veiledning i forbindelse med oppgaveskrivingen.  

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldig de to neste semestrene emnet tilbys.

Se generelle retningslinjer for obligatorisk aktivitet.

Informasjon om bytte av seminargrupper

Eksamen

2 timers skriftlig skoleeksamen

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk og engelsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Engelsk

Kontakt

SV-info