Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Kurset har som mål å gi studentene en grunnleggende innføring i hvordan psykologiske fenomener kan forstås i en nevrovitenskapelig kontekst. Dette inkluderer å forstå dette perspektivets muligheter og begrensninger i å forklare menneskelig tenkning og atferd. Pensum og undervisning vil omfatte grunnleggende nevroanatomi og –fysiologi, samt det nevrale grunnlaget for kjernefunksjoner som persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, språk, eksekutivfunksjoner, og sosiale og affektive funksjoner, samt temaer som hemisfærisk lateralisering og livsløpsendringer i hjerne og kognisjon. Metoder for å belyse disse fenomenene vil også gjennomgås på et grunnleggende nivå. Kurset inkluderer en demonstrasjon av hjerneanatomi, og seminarundervisning hvor studentene jobber med både plenumspresentasjoner i gruppe og individuell oppgave.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:

 • Beskrive hjernen og nervesystemets oppbygning, og det fysiologiske grunnlaget for nevral aktivitet.
 • Beskrive det metodologiske grunnlaget for kunnskap om forholdet mellom hjernefunksjon og psykologiske funksjoner.
 • Beskrive og drøfte grunnleggende kunnskap om det nevrovitenskapelige grunnlaget for kognitive funksjoner, inkludert blant annet persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, språk, eksekutivfunksjoner og sosio-affektive prosesser.
 • Gjøre rede for sentrale aspekter ved livsløpsendringer i hjerne og kognisjon, inkludert plastisitet.
 • På et grunnleggende nivå gjøre rede for hvordan biologiske og psykologiske faktorer samvirker i å hemme og fremme psykisk helse og hjernehelse.
 • Forholde deg kritisk til samtidens nevrovitenskapelige teorier, diskurser og praksis, og plassere disse i en historisk og vitenskapsteoretisk kontekst.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

 • Lese og forstå teoretiske og empiriske artikler innenfor kognitiv nevrovitenskap, og forholde deg kritisk til metode og faglige argumenter.
 • Kommunisere kunnskap om kognitiv nevrovitenskap, både i form av en gruppepresentasjon og i form av en individuell skriftlig oppgave.
 • Orientere deg i et hjerneatlas (dvs. identifisere de viktigste områdene i hjernen og hvordan de er forbundet med hverandre).

Generell kompetanse
Du skal kunne:

 • Peke på styrker og svakheter ved ulike nevrovitenskapelige forskningsmetoder.
 • Gjøre en kritisk evaluering av konklusjoner trukket på bakgrunn av nevrovitenskapelig forskning.
 • Reflektere over forholdet mellom hjernen og psykologiske fenomener.
 • Analysere og forholde deg kritisk til faglilge kilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer i kognitiv nevrovitenskap.
 • Kritisk analysere og formidle relevant forskning og beherske psykologfaglige uttrykksformer.
 • TIlegne deg avansert teoretisk, empirisk og anvendt kunnskap innenfor kognitiv nevrovitenskap (inkludert elementer fra biologisk og kognitiv psykologi).
 • Kommunisere om, og formidle, basalfaglig kunnskap innenfor eget fag, og ha lagt grunnlaget for å kunne formidle til andre faggrupper, spesialister og allmennheten.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på bachelorprogrammet eller profesjonsprogrammet i psykologi. Emnet kan velges som fritt valgt psykologiemne av bachelorstudenter i psykologi. Emnet er sammen med PSY3093 – Bacheloroppgave i kognitiv psykologi opptaksgrunnlag for masterretningen Cognitive Neuroscience.

Vårsemesteret 2023 vil dette emnet være forbeholdt bachelorstudenter som skal på utveksling eller har andre gyldige grunner til å søke plass. Send en begrunnelse for din søknad til info@psykologi.uio.no.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

PSYC1230 – Kognitiv psykologi / PSY1300 – Kognitiv psykologi eller tilsvarende

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 10 forelesninger, 5 seminarer (obligatorisk 3 av 5 ganger), og endemonstrasjon av hjernedisseksjon (i gruppe).

Våren 2023: Kun seminarundervisning. Obligatorisk 4 av 7 ganger.

Forelesningene vil presentere de viktigste grunnlagstemaene innen nevroanatomi og -fysiologi, metoder og historiske perspektiver, samt gå litt i dybden på utvalgte temaer i pensum. Seminarene vil bidra til mer dybdelesing og diskusjoner.

I seminaret behandles 4 utvalgte oversikts- eller perspektivartikler, som omfatter ulike deler av pensum. Artiklene presenteres kort av seminarleder, som også gir en introduksjon til hvordan lese og nyttiggjøre seg vitenskapelige artikler og hvordan presentere resultater (1. seminar). Deretter jobber studentene mellom seminarene i mindre grupper på 5 studenter, med én artikkel per smågruppe, som presenteres for resten av gruppa på seminar 2 og 3. På denne måten får alle studentene satt seg inn i én av artiklene, samtidig som de deler på kunnskapen og får et visst innblikk i andre deler av pensum. Deretter begynner studentene på arbeidet med sin individuelle oppgave, basert på en av de opprinnelige oversiktsartikkelene samt minimum to selvvalgte empiriske artikler. De får presentere et førsteutkast med innledning og disposisjon, i løpet av seminargang 4 og 5, hvor de vil gi hverandre tilbakemeldinger i mindre grupper, samt motta tilbakemelding fra seminarlederen. Det er obligatorisk deltakelse på minimum 3 av 5 seminarganger inkludert det å gi og motta tilbakemelding på oppgaven.


Hjernedisseksjonen vil finne sted ved laboratoriet ved Medisinsk Fakultet, hvor det vises hvor de viktigste hjernestrukturene er lokalisert i en menneskehjerne.

For å kunne gå opp til eksamen må du ha gjennomført og bestått en obligatorisk Multiple choice prøve.  

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Eksamen

Individuell semesteroppgave (3000- 3600 ord).

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Undervisning
Hver høst

Nedskalert undervisning vårsemesteret 2023 tilbys kun til studenter som skal på utveksling eller har andre gyldige grunner til å søke plass på vårsemesteret.

Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info