PSYC4302 – Psykologisk behandling av voksne

Kort om emnet

Emnet presenterer sentrale terapeutiske begreper og intervensjonsformer, og gir praksistrening gjennom rollespill. Evaluering/ forståelse av ulike klientproblemer (psykopatologi) diskuteres med henblikk på behandling. Emnet viderefører tidligere opplæring i klinisk kommunikasjon, og sikter mot utdypet relasjonskompetanse og personlig tilegnelse av en profesjonell, terapeutisk holdning. Seminarenes innhold, form og pensum vil variere med den enkelte seminarlærers faglige forankring.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål
Du skal kunne:
• Ha forståelse av psykologiske problemer og endringsprosesser
• Økt tilgang på terapeutiske intervensjoner og teknikker

Ferdighetsmål
Du skal kunne:
• Beherske grunnleggende ferdgiheter i kontaktetablering/alliansebygging som fremmer en åpnende og endringsfremmende dialog.

• Beherske sentrale terapeutiske fremgangsmåter for å undersøke og validere opplevelse. 
• Utvikle evnen til å forstå og skape mening i klientenes utfordringer. 
• Reflektere over egnede terapeutiske tilnærminger.
• Utfordre problemopprettholdende faktorer, samt styrke og utvikle ressurser. 
• Vurdere klientresponsivitet opp mot teori om endring. 

 

Generell kompetanse
• Utvikle faglig-etiske og allmenne holdninger som toleranse, åpenhet og respekt
• Evne til å reflektere over eget personlige og faglige utgangspunkt, inkludert forståelse av egne ferdigheter og utviklingsmuligheter
• Utvikle respekt, åpenhet og toleranse for klient, pårørende og andre samarbeidspartnere.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på 8. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 6. semester.

Undervisning

Det blir avholdt 30 timer med seminarer med obligatorisk aktiv deltakelse.

Arbeidskrav i seminaret: Alle studentene må etter nærmere oppsatt plan delta i rollespill der de både prøver rollen som terapeut og klient, samt levere refleksjonsnotat og evalueringsskjema innen seminarets slutt.

Mer om refleksjonsnotatet: Ved avslutningen av emnet skal deltakerne skriftlig beskrive sine refleksjoner rundt:

  • hva en selv personlig har lært i forhold til kursets kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål.
  • hva en tenker en må arbeide videre med for å utvikle seg som terapeut.

I tilknytning til refleksjonsnotatet må alle dessuten gi en evaluering av emnet i sin helhet (evalueringsskjema - standardformat).

For at obligatorisk aktivitet skal godkjennes må samtlige elementer samlet være godkjent. Dersom den obligatoriske aktiviteten inneholder obligatorisk deltakelse vil den obligatoriske aktiviteten ikke bli godkjent dersom fraværet overskrider 15%. Det vil si at man kan være borte fra seminaret en gang. Se her for informasjon om obligatorisk aktivitet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste semestrene emnet tilbys.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Arbeidskrav og deltakelse i seminaret

Vurdering av bestått kurs bygger dels på at studenten har utført de oppgaver hun/han har fått i løpet av kurset. Arbeidskrav er at alle studentene må etter nærmere oppsatt plan delta i rollespill der de både prøver rollen som terapeut og klient, samt levere refleksjonsnotat og evalueringsskjema innen seminarets slutt.

Innlevert refleksjonsnotat og evaluering må godkjennes av emnelærer for at kurset skal være bestått. For å bli vurdert må andre arbeidskrav være godkjent i forkant.

I tillegg bygger vurderingen på at studenten har fulgt den obligatoriske undervisning som er påkrevd og at studenten er funnet skikket til å utføre det arbeidet denne har vært satt til (jfr. bestemmelser om skikkethetsvurdering.

Innleveringsoppgaver og kildebruk

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres imidlertid samtidig som neste ordinære eksamen semesteret etter. Alternativt kan man på samme grunnlag søke om utsatt frist på innlevering.

Det er altså kun hensiktsmessig å søke om utsatt eksamen dersom det at du ikke tar eksamen i inneværende semester vil kunne komme til å få konsekvenser for forkunnskapskravene. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk