PSYC4315 – Utredning av psykiske forstyrrelser hos voksne, relasjonskompetanse og praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet består av en rekke delemner:

1. Innføring i diagnoseystemet.

Dette seminaret gir grunnlag for å anvende diagnosesystemene til å utrede psykiske forstyrrelser hos voksne. I seminaret om empirisk psykopatologi vil du med utgangspunkt i rollespill (ca. 35 minutter) få erfaring med psykologen i rollen som utreder og hvordan man tar opp en sykehistorie. Vi bruker markør i pasientrollen i deler av seminarundervisningen, og det gis tilbakemelding både fra lærer og medstudenter. Du vil få kunnskap om utviklingen av og fremtredelsesformen ved psykiske forstyrrelser og kunne integrere ulike metoder og teorier brukt i utredning av aktuelle psykiske forstyrrelser hos voksne for å beskrive og forstå disse. I undervisningsklinikkene legges det fram resultater fra intervjuer, kartleggingsinstrumenter og tester samt sykehistorie fra de diagnostiske utredningene som studentene utfører i den eksterne forpraksisen. Det blir også brukt utvalgte metoder fra undervisning i PSYC4500. Det legges særlig vekt på hvordan ulike metoder kan gi ulike resultater når det kommer til hva slags type psykiske forstyrrelser pasienten har.

2. Innføring i relasjonskompetanse

I dette seminaret gis innføring i og praktisk øvelse i grunnleggende relasjonskompetanse slik dette forstås i ulike terapiteoritradisjoner. Sammen med andre studenter skal du rollespille det første møtet mellom klient og terapeut i et tenkt terapeutisk forløp. Rollespillet vil være på ca. 20 minutter. Det foretas et filmopptak av rollespillet, som vises i seminaret, og dere får tilbakemeldinger fra lærer og medstudenter. Du vil både spille rollen som terapeut og klient i løpet av seminaret. Hele pensum er obligatorisk for seminaret, men dere velger selv teoretisk fordypning fra pensum som rettesnor for rollespillet.

3. Ekstern praksis

Praksis finner sted ved eksterne institusjoner i psykisk helsevern der det drives klientarbeid med voksne med psykiske forstyrrelser. Det er utarbeidet en veileder som sendes praksisstedene hvert semester.
 

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

• Gjøre rede for klassifikasjon av psykiske forstyrrelser hos voksne basert på ICD-10 og DSM-V
• Utrede ulike psykiske forstyrrelser (inkl.rus og suicidfare) med diagnostiske instrumenter og personlighetstesten Personality Assessement Inventory (PAI) samt sykehistorie
• Beskrive hva forskningen har frembrakt av kunnskaper om mekanismer ved og årsaker til psykiske forstyrrelser
• Forstå betydningen av en bred utredning for en helhetlig forståelse av klienten
• Få innsikt i utredningsoppgaver for voksne med et variert metodeutvalg og med deskriptiv og funksjonell diagnostikk
• Få kjennskap til sentrale begreper og fremgangsmåter som er relevante for det første møtet med en voksen klient som selv søker psykologisk behandling.

Ferdighetsmål
Du skal kunne:

• Beherske et strukturert intervju for å fastlegge ICD-10 og DSM-V symptomforstyrrelser (MINI og SCID-5-KV) og SCID-5-PF som kartlegger personlighetsforstyrrelser
• Mestre det å ta opp en sykehistorie og skape et terapeutisk forhold mellom klient og psykolog
• Sammenstille ulike typer informasjon basert på diagnostiske og funksjonelle personlighetsbeskrivelser til et klinisk orientert helhetlig bilde av en klient
• Demonstrere grunnleggende kompetanse i å gjennomføre et første møte med en klient og bidra til å skape en arbeidsallianse med klienten.
• Kunne åpne samtalen, videreutvikle den og avslutte den på en faglig forsvarlig måte. Dette innebærer kompetanse i aktiv lytting, refleksjon, reformulering, oppsummering, empatisk kommunikasjon, fokus på relevant materiale, å kunne danne deg et foreløpig bilde av klientens problematikk, livssituasjon og behandlingsbehov.
• Kunne gi konstruktive tilbakemeldinger til medstudenter i opplæringssituasjonen.
• Kunne komme fram til en diagnostisk vurdering basert på intervju og personlighetsvurderingsmetoder.
• Få erfaring med diagnostiske beskrivelser, funksjonelle personlighetsbeskrivelser og journalføring.

Generell kompetanse

• Vise etisk holdning til diagnostisk utredning
• Utvikle espekt for klienters integritet, ressurser og sårbarhet samt forstå egne begrensninger
• Reflekterende holdning til hva en profesjonell yrkesutøvelse innebærer
• Integrere metodisk og klinisk refleksjon basert på ulike vurderingsmetoder
• Utvikle en profesjonell holdning
• Kunne sammenstille ulike typer informasjon til et klinisk orientert, helhetlig bilde av en klient.

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på 7. semester på profesjonsprogrammet i psykologi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle emner fra 1. semester til og med 6. semester.

Overlappende emner

Undervisning

 1. Innføring i diagnosesystemet: Studentene blir fordelt i to grupper. Hver gruppe har undervisning tre hele dager i en uke, til sammen 25 timer. Obligatorisk undervisning.
 2. Empirisk psykopatologi: Studentene blir fordelt i fire grupper. Hver gruppe får 16 timers undervisning. Her legger studentene frem kunnskap om mekanismer bak og årsaker til psykiske lidelser. De gjennomfører også rollespill omkring en sykehistorie knyttet til samme psykiske lidelse. Obligatorisk undervisning.
 3. Personlighetstesting, 3 timer. Det vil bli undervist i plenum i PAI. Obligatorisk undervisning.
 4. Forelesning om årsak og mekanismer ved selvmord samt intervensjoner, 10 timer.
 5. Undervisningsklinikk, 24 timer, og undervisningsklinikkveiledning.
 6. Relasjonskompetanse: Undervisning skjer i grupper på 10-12 studenter. Undervisningen foregår som seminar (7 x 3 timer), med teoretisk refleksjon over rollespillmaterialet og tilbakemeldinger til student.

Ekstern forpraksis voksne

Praksis som omfatter minimum 3 klokketimer per uke i 11 uker vil foregå ved eksterne institusjoner (døgnavdeling og DPS) i psykisk helsevern. Eksternpraksis med voksne klienter har som formål å gi studentene praktisk erfaring med klinisk intervju og diagnostikk for voksne klienter med psykiske fortsyrrelser. Studentene skal få øvelse i bruk av relevante kartleggingsmetoder og diagnostiske redskaper i arbeidet med å beskrive og forstå aktuelle psykiske forstyrrelser hos voksne. I praksisperioden vil studentene få veiledning av to interne lærere i anamneseopptak og bruk av ulike diagnostiske verktøy som MINI, SCID-5-KV, SCID-5-PF og personlighetsvurdering (PAI).

Internveiledning

Det tilbys internveiledning for studentene. Dette er et frivillig tilbud. Studentene som ønsker veiledning på sitt utredningsarbeid, rapportskriving, drøftig av forhold knyttet til praksis, rolleforståelse etc. kan ta kontakt med semesterets aktuelle veiledere på e-post og avtale et møte. Tilbudet er aktivt under forpraksisperioden. 

 

Krav til godkjenning av obligatorisk aktivitet som må være godkjent for å kunne ta eksamen

For å få godkjent obligatorisk aktivitet må man oppfylle spesifikke krav til hvert ovenstående punkt som beskrevet nedenfor:

 1. Maks 3 timer fravær. Det er ikke mulig å kompensere for dette kravet på annet vis, selv ved gyldig dokumentert grunn fra lege. Seminaret er en forutsetning for å kunne gå ut i praksis og fortsette på PSYC4315. 
 2. Maks 2 timer fravær. Dersom du har gyldig grunn dokumentert med legeerklæring er det mulig å være borte i ytterligere 2 timer mot at man ber lærer om å få kompensere med et omfattende skriftlig arbeid.
 3. Forelesningen er obligatorisk. 
 4. Forelesningen er obligatorisk, og du kan ikke være borte mer enn 2 timer.
 5. For å få godkjent obligatorisk aktivitet må hver student ha deltatt i undervisningsklinikkveiledning, i presentasjon i gruppe på undervisningsklinikk og i tillegg ha møtt opp på alle dager med gruppepresentasjoner. Det er ikke mulig å kompensere for dette kravet på annet vis, selv ved gyldig dokumentert grunn fra lege.
 6. Oppmøte på seminarundervisningen, rollespill og refleksjonsnotat. Maks 15 % fravær. Dersom du har gyldig grunn dokumentert med legeerklæring er det mulig å være borte mer enn 15 % mot at man ber lærer om å få kompensere med et omfattende skriftlig arbeid.

  Refleksjonsnotat: To uker etter avsluttet seminar i relasjonskompetanse sendes et refleksjonsnotat på 3-4 sider til seminarleder. Refleksjonsnotatet skal inneholde refleksjoner over egen læring i seminaret (gjerne som både terapeut og klient i egne rollespill og drøftingene av andres rollespill. Momenter fra pensum (Clara Hills kapitler og "Det kliniske intervju" av Rønnestad m. fl.) kan trekkes inn i notatet, men er ikke obligatorisk. 
 7. Oppmøte på praksis. Dersom man overskrider 15% fravær i forpraksis må dette kompenseres på praksisplassen, dersom praksisplassen har mulighet til å tilby dette. Har praksisplassen ikke mulighet til å tilby studenten å kompensere på et annet tidspunkt, vil praksis ikke bli godkjent.
 8. Studentene skal ha signert på at de har lest og er innforstått med studenterklæringen som gjelder for profesjonsstudenter i psykologi. Her kan du signere studenterklæringen.

Det er hver students eget ansvar å holde rede på at man er innenfor gyldig fraværsgrense. Det er også ens eget ansvar å be om mulighet til å kompensere for gyldig fravær dersom dette er mulig. Dette må gjøres i god tid før eksamen.

Legemiddelassistert rehabilitering

Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er pliktige til å opplyse om dette til praksisstedet i forbindelse med at de får tilbud om praksisplass jf. helsepersonelloven §8 første og annet ledd. "Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette."


Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Seminarundervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Godkjent obligatorisk aktivitet er kun gyldig i 3 semestre.

Eksamen

Hjemmeeksamen

4-timers hjemmeeksamen

Studentene får et kasus som de skal diagnostisere med hensyn på symptomforstyrrelse og personlighetsforstyrrelse. De skal også redegjøre for hva man vet generelt om mekanismer bak og årsaker til de to forstyrrelsene.

Praksisrapport

Vurdering av eksternpraksis skjer ved at evalueringsrapporten fylles ut. Dette er en kort rapport fra praksis der arbeidsoppgaver og erfaringer beskrives. Du benytter et skjema som du finner på instituttets nettsider: Evalueringsskjema Evalueringsskjemaet legges til grunn for en avsluttende samtale mellom deg og din praksislærer ved praksisplassen. Praksislærer undertegner som en bekreftelse på at praksis er fullført og returnerer deretter skjemaet til Psykologisk institutt innen 8 virkedager etter endt praksis.

I tillegg bygger vurderingen på at studenten er funnet skikket til å utføre det arbeidet denne har vært satt til jfr. bestemmelser om skikkethetsvurdering

Klinisk rapport

Studenten leverer en skriftlig diagnostisk utredning av klient i forpraksis til praksisstedet. Mal for denne rapporten legges ut i Canvas.

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

World Health Organization: The ICD-10 Classification of Mental and behavioral Disorders. Diagnostic criteria for research, 2003. Geneva.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr ikke utsatt eksamen i dette emnet. Vi gjør unntak for studenter som venter barn.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Det er mulig å gjennomføre praksis i emnet inntil to ganger.

For eksamen er trekkfristen 14 dager før eksamen. For praksis er trekkfristen 14 dager før første praksisdag. Dersom du trekker deg etter fristen, under eksamen eller underveis i praksisperioden, bruker du et forsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk