PSYC4320 – Anvendt personlighetspsykologi

Kort om emnet

Kurset vektlegger anvendelse og klinisk forståelse av personlighetspsykologi. Pensum og undervisning dekker sentrale temaer som (1) teoretisk bakgrunn for og praktiske øvelser med standardiserte tester og kvalitative metoder for personlighetsvurdering; (2) personlighetsorientert psykometri og generelle prinsipper for psykologisk utredning; (3) klinisk vs. statistisk prediksjon og klinisk ekspertise; samt (4) personlighet i relasjon til kognitive funksjoner og generell intelligens. Skillet mellom normalfungering og psykisk lidelse tematiseres, og studentene vil få trening i å tolke, integrere og formidle testresultater og annen klientinformasjon. Utvikling av evne til selvstendig refleksjon og etisk forsvarlig bruk av tester og andre vurderingsformer blir også vektlagt.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Du skal kunne:

 • Gjøre rede for testene NEO-PI-3, PAI, og Rorschach, dvs. historikk, psykometri, forskning og anvendelser.
 • Oppsummere forskning og synspunkter knyttet til spørsmålet om klinisk vs. statistisk vurdering og diskutere temaets relevans for forståelse av kompetanse/ekspertise i klinisk-anvendt psykologi.
 • Forklare hvordan utredning av kognitiv funksjon kan bidra til å belyse personlighetsfungering, og vice versa.
 • Gjøre rede for viktige generelle prinsipper for psykologisk utredning, herunder (1) bruk av ulike datatyper; (2) klientsentrert/terapeutisk tilnærming; og (3) vurdering av mulige feilkilder, usikkerhet og grad av skjønn.

Ferdighetsmål

Du skal kunne:

 • Bruke NEO-PI-3, SCL-90-R, psykobiografisk metode (Life Story Interview), samt utvalgte metoder for kartlegging av livskvalitet og mestring/resiliens profesjonelt og selvstendig.
 • Kjenne til og beskrive Rorschach-metoden og bruke PAI under veiledning.
 • Oppsummere og integrere testresultater og annen klinisk relevant informasjon og utarbeide en kasusformulering.
 • Formidle og forklare psykologiske vurderinger til klient i en utdypende samtale og støtte og ivareta klienten i situasjonen.
 • Presentere muntlig og skriftlig psykologiske vurderinger av klient til kollegaer eller andre faggrupper som psykologen samarbeider med eller rapporterer til.

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • Oppøve holdninger og ferdigheter for profesjonell og etisk forsvarlig bruk av psykologiske tester.
 • Erkjenne betydningen av individuelle forskjeller i et biologisk og sosiokulturelt perspektiv - deres fremtredelsesformer, årsaker og konsekvenser.
 • Forstå og evaluere egen personlighet i profesjonell sammenheng.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

 

Anbefalte forkunnskaper

Alle andre emner fra 1. semester til og med 6. semester.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot PSYC4500 – Personlighetspsykologi

Undervisning

Undervisningen består av 8 forelesninger, samt 6 seminarer med obligatorisk fremmøte. På seminarene skal studentene arbeide med pasientkasus i smågrupper, og resultatene skal legges frem etter en fastsatt disposisjon siste seminargang. Det er et minstekrav at alle studentene bidrar i dette arbeidet og deltar i fremleggelsen.

Eksamen

3-timers skoleeksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2021

Høst og vår

Eksamen

Høst 2021

Høst og vår

Undervisningsspråk

Norsk