Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en innføring i enkelte av de grunnleggende antropologiske problemene religioner og religionsstudier står overfor. Studiet tar utgangspunkt i casestudier fra hele verden, og vil omhandle både lokale religioner basert på muntlig formidling av tradisjoner og de mer allment kjente såkalte "verdensreligioner." Emnet undersøker ulike måter individer og grupper har forholdt seg til spørsmål som hvordan man håndterer en usynlig verden, hva gjør livet verdt å leve, hva skjer etter døden, hvordan får vi rikdom og helse, hvordan får eller beskytter vi oss selv mot kjente eller ukjente makter, hvorfor rammes gode mennesker av vonde hendelser eller opplevelser og hvordan kan det leges.

Hovedvekten av emnet orienteres mot sammenligninger av hvordan ulike tradisjoner håndterer beslektede byrder. Gjennom prosessen stiller vi også spørsmål omkring vanskelighetene ved å studere andres grunnleggende verdier og tro, og forholdet mellom toleranse og tro.

Studentene bør være oppmerksomme på at dette er et emne innenfor samfunnsvitenskapen, ikke teologi, religionsstudier eller psykologi. Vi gjør en særlig innsats for å forsøke og forstå samfunn og kultur slik andre faktisk opplever dem. Dette innebærer avstand og nærhet på samme tid, sammenligning og etnografisk spesifisitet - paradokser som kan være spesielt vanskelig når man studerer individers og gruppers forhold til religion.

Hva lærer du?

Kunnskap

 • Forstå spesifikke antropologiske tilnærminger til tro og verdensbilder.
 • Kjenne til religionsantropologiens faghistoriske utvikling og dens betydning for utviklingen av generell antropologi.
 • Kjenne til kjernetekster i klassisk religionsantropologi, samt til samtidige debatter om religion.
 • Forstå muligheter og begrensninger i antropologiske forsøk på å forstå religion og tro.
 • Kjenne til antropologiske tilnærminger til kristendom og islam gjennom de siste tiår.
 • Være fortrolig med antropologiske posisjoner til aktuelle debatter om sekularisme og religiøs identitetspolitikk.
 • Kjenne til antropologiske analyser av kosmologier og kunnskapssystemer i komparativt perspektiv, deriblant problematikk rundt fortolkning og oversettelse.
 • Kjenne til ritualenes betydning i utøvelsen av religion og forholdet mellom tro og rituell praksis.

Ferdigheter

 • Kunne bruke antropologiske analyser av religion og religiøs praksis.
 • Kunne bidra aktivt til nåtidige samfunnsdebatter om religion, ateisme og sekularisme.

Generell kompetanse

 • Kunne formidle grunnleggende idéer og sentrale temaer innen fagområdet.
 • Anvende faglige innsikter for å orientere seg i allmenne kulturelle forhold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det forventes at studentene har kompetanse tilsvarende SOSANT1000 – Innføring i sosialantropologi og SOSANT1050 – Etnografisk metode.

Undervisning

Det gis en kombinasjon av forelesninger og seminarer gjennom semesteret. Det forventes at studentene deltar aktivt under forelesninger, seminarer og studentenes presentasjoner. 

Obligatorisk aktivitet

I seminarene blir studentene delt inn i grupper som sammen skal gjøre minifeltarbeid, skrive feltnotater, analysere disse ved hjelp av kursets pensum og presentere dette i forelesning. Presentasjonene skal være på 10 minutter. For å få godkjent de obligatoriske aktivitetene fordrer det at man deltar i seminarundervisningen. 

Gyldighet

 • Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende semester.
 • Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å avlegge eksamen. 

Eksamen

Hjemmeeksamen i Inspera. Besvarelsen skal være minimum 2500 ord og maksimum 3500 ord inkludert forside, eventuelle noter og litteraturliste.

Tidligere eksamensoppgaver

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info