Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet våren 2021 på grunn av koronaviruset:

Dette emnet er planlagt med fysiske forelesninger og fysiske/digitale seminarer. Det vil finnes et digitalt alternativ for forelesningene. For informasjon om hvilke grupper som er fysiske/digitale se timeplanen. Merk at det kan forekomme endringer, og at også flere grupper kan bli digitale.

Studenter som har behov for digitalt seminar vil få det, men vi kan ikke garantere plass på fysisk seminar. Hvis du ønsker å bytte seminargruppe kan du prøve å bytte gruppe selv i Studentweb fra og med 4. januar, eller du kan søke om seminarbytte via søknadsskjema.​​​​​​​

I dette emnet gjennomgås utvalgte tekster i politisk filosofi – eldre og moderne klassikere så vel som pågående forskning, presentert av forskerne selv. Temaene hører hjemme dels i normativ teori, dels i sosialfilosofi. Noen har nært slektskap med problemstillinger i deskriptiv statsvitenskap.

Det legges vekt på nærlesing av tekster. Den politiske tenkningens epistemologi, det vil si styrker og svakheter ved begrunnelse av normative og deskriptive utsagn, vil være et gjennomgangstema.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal

 • få kjennskap til sentrale temaer innenfor politisk teori
 • få forståelse av utfordringer knyttet til henholdsvis realisering og regulering av frihet, fordeling av kulturelle og økonomiske goder, og utforming av demokratiske institusjoner
 • lære å skjelne mellom deskriptiv og normativ argumentasjon om politiske spørsmål
 • bli fortrolig med viktige begreper innenfor politisk tenkning
 • få kjennskap til ulike standpunkter til normative spørsmål
 • få greie på politiske ideers historie

Ferdigheter

Du skal

 • være i stand til å analysere normative politiske spørsmål på en måte som gjenspeiler mangfoldet i innsiktsgivende tilnærmingsmåter
 • være i stand til å identifisere de normative og deskriptive premissene for ulike politiske standpunkter
 • være i stand til å vurdere holdbarheten av politisk argumentasjon
 • oppøve evnen til å drøfte faglige problemstillinger med medstudenter på en systematisk måte, så vel muntlig som skriftlig
 • kunne disponere akademiske tekster med selvvalgt eller oppgitt problemstilling.
 • kunne forankre en problemstilling i faglitteraturen på området, og vurdere hvordan valg av problemstilling styrer valg av undersøkelsesopplegg, data/kildebehov og fremgangsmåte.
 • kunne formidle fagkunnskap skriftlig og muntlig, og gi konstruktiv kritikk på andre studenters utkast til oppgaver.

Generell kompetanse

Du skal

 • få bred og inngående kjennskap til politisk tenkning
 • utvikle kompetanse innenfor politisk filosofi i alminnelighet og politisk etikk i særdeleshet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Forelesninger og seminarer

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på første seminar
 • Skrive og presentere seminaroppgave
 • Være opponent på andres oppgaver

Se seminarmanualen for nærmere beskrivelse av de obligatoriske aktivitetene.

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3 timers hjemmeeksamen + semesteroppgave

Semesteroppgaven skal

 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Begrunnelse

Be om begrunnelse

På muntlig eksamen må du be om begrunnelse for karakter på muntlig umiddelbart etter at muntlig er gjennomført og karakter er gitt. 

Klage

Du kan ikke klage på karakter på muntlig eksamen.

Du kan klage på karakter på skriftlig eksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Det er innført obligatorisk aktivitet på emnet fra og med våren 2015. Studenter som tidligere har avlagt eksamen i emnet og som ønsker å forbedre sin karakter, må bestå den obligatoriske aktiviteten for å kunne fremstille seg til eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info