STV2510 – Norsk politikk - aktører, institusjoner og prosesser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Endringer på emnet våren 2021 på grunn av koronaviruset:

Dette emnet er planlagt med fysiske forelesninger og fysiske/digitale seminarer. Det vil finnes et digitalt alternativ for forelesningene. For informasjon om hvilke grupper som er fysiske/digitale se timeplanen. Merk at det kan forekomme endringer, og at også flere grupper kan bli digitale.

Studenter som har behov for digitalt seminar vil få det, men vi kan ikke garantere plass på fysisk seminar. Hvis du ønsker å bytte seminargruppe kan du prøve å bytte gruppe selv i Studentweb fra og med 4. januar, eller du kan søke om seminarbytte via søknadsskjema.

Emnet gir en grundig gjennomgang av det norske politiske systemet og innblikk i prosessene hvor politiske beslutninger utformes og fattes. Sentralt står gangen i den parlamentariske styringskjeden slik den fungerer i Norge: fra velgernes holdninger og politiske skillelinjer, via valg og partier til sammensetningen av Stortinget og regjeringen og dets apparat, og til slutt til politiske vedtak. Emnet gjennomgår rammene som ligger for politikkutforming i Norge og hvilke roller de ulike aktørene og institusjonene spiller i denne utformingen. Kurset har en klart prosess-orientering, og viser hvordan ulike aktører, slik som interesseorganisasjoner og lobbyister, kan påvirke politikken. Emnet tar også for seg hvordan det lokalpolitiske planet og initiativ på lokalt nivå, setter rammer for og påvirker nasjonal politikk, og hvordan internasjonale avtaler og organisasjoner legger føringer for det politiske handlingsrommet.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du skal:

 • kjenne til hvordan sentrale konfliktlinjer strukturerer det norske partisystemet og norsk politikk
 • kjenne til hvordan de norske partiene er organisert og utformer ny politikk
 • forstå samspillet mellom Stortinget, regjeringen og byråkratiet i politikkutformingen
 • forstå hvordan lokalpolitiske initiativ kan påvirke den nasjonale politikken
 • forstå medias rolle og betydning i valgkampen og i politiske dragkamper
 • forstå prosessene som leder fram til politiske vedtak og lære hvordan ulike organisasjoner og lobbygrupper påvirker disse prosessene

Ferdigheter

Du skal kunne:

 • diskutere sentrale teoretiske bidrag om konfliktlinjer, sakseierskap, populisme, medialisering, polarisering og tillit
 • diskutere partienes rolle i det norske demokratiet
 • vurdere betydningen av ulike politiske saker for stemmegivning
 • diskutere ulike årsaker til partiers inngang i og tilgang til regjeringsdeltakelse
 • diskutere betydningen av ulike kanaler til politisk innflytelse
 • vurdere betydningen av internasjonale avtaler og samarbeid for norsk politikk

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du samle inn, lese og forså akademisk litteratur utover pensum
 • kan du formulere klare problemstillinger
 • kan du gjennomføre en statsvitenskapelige, skriftlige analyser
 • kan du presentere statsvitenskapelige problemstillinger muntlig
 • kan du gi konstruktiv kritikk på andre studenters arbeider

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt et innføringsemne i komparativ politikk eller offentlig politikk og administrasjon eller begge deler, for eksempel STV1300 - Komparativ poitikk og/eller STV1400 - Offentlig politikk og administrasjon

Undervisning

Forelesninger og seminarer

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på første seminar
 • Skrive og presentere egen seminaroppgave
 • Være opponent på andres oppgaver

Seminaroppgaven skal

 • Ha et omfang på 1800-2000 ord
 • Ha 12 punkts skrift, skrifttype Times New Roman, linjeavstand 1,5
 • Være forankret i sentrale teoretiske deler av pensumlitteraturen i det aktuelle emnet besvare en konkret problemstilling basert på empirisk sekundærlitteratur, enten fra pensum eller andre kilder

 

Se seminarmanualen for nærmere beskrivelse av de obligatoriske aktivitetene.

Se SV-fakultetets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Eksamen

 • Tre timers hjemmeeksamen
 • Semesteroppgave

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2021

Eksamen

Vår 2021

Undervisningsspråk

Norsk