Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i gudstjenesteliv (liturgikk), trosopplæring (religionspedagogikk) og kirkelære og ledelse (pastorallære) i Den norske kirke. Litteratur og praksis som omhandler kristen spiritualitet utgjør et eget emne som står i dialog med de andre delemnene.I semesteret er utvikling av yrkesidentitet som prest i lokalmenighet et sentralt tema.

Veiledet praksis i menighet, som i omfang tilsvarer fire studieuker, er plassert i bolker gjennom semesteret på en slik måte at undervisningen kan legge til rette for stadig tilbakevendende refleksjon over praksiserfaringene. Undervisningen vil også bidra med teoretiske og praktiske perspektiv på utøvd tjeneste som kirkelig ansatt. I denne sammenhengen vil både bibelvitenskapelige og systematisk-teologiske perspektiv supplere ulike praktisk-teologiske tilnærminger.

Dette emnet inngår med 20 studiepoeng i den praktisk-teologiske utdannelsen som kreves for tilsetting som prest i Den norske kirke.

Utdypende om de enkelte fagene:
Kirkelære og ledelse spenner fra den konkrete kirkevirkeligheten til prinsipielle oppfatninger av hva en kristen kirke er. Folkekirke og presterolle belyses av spørsmål knyttet til sekularisering og religiøs endring. Gjennom undervisning og faglig bearbeiding av egne praksiserfaringer gis studentene kjennskap til kirkelig virksomhet, og oppøver evnen til selv å gå inn i samarbeid og ledelse i den lokale kirke.

Liturgikkfaget har som sin fremste oppgave å utvikle fortrolighet med kristen rituell praksis. Dette skjer gjennom formidling av ulike teoretiske innfallsvinkler til faget, og gjennom egen utprøving av rollen som liturg og medliturg. Målsettingen for studiet er at studentene tilegner seg liturgisk kompetanse som bidrar til at gudstjenestefeiringen framstår som adekvat rituell kommunikasjon.

Religionspedagogikk har fokus på trosopplæring i kirkelig regi, og tematiserer kirkens samarbeid med skolen. Faget har som oppgave å oppøve studentenes analytiske og praktiske ferdigheter med hensyn til trosopplæring. Undervisningen legger vekt på at studentene skal reflektere over seg selv som formidlere i møte med barn og ungdom. Studentene får kjennskap til ulike perspektiver på læring og religionspedagogiske problemstillinger i en kirkelig kontekst. Den norske kirkes plan for trosopplæring blir gjenstand for et kritisk og konstruktivt arbeid. Studentene bringer sine refleksjoner over trosopplæringen de har observert eller hatt helt eller delvis ansvar for i menighetspraksis inn i undervisningen.

Spiritualitet handler om religionens erfaringsdimensjon. Studentene lærer å bruke spiritualitet som faglig perspektiv i arbeidet med teologi og egne praksiserfaringer. Gjennom undervisning, samtale og oppgaver oppøves studentenes evne til å arbeide kritisk, konstruktivt og kontekstuelt med kirkens spiritualitet.

Hva lærer du?

Det er en forutsetning at de enkelte teologiske og praktisk-teologiske fagene som er representert i emnet, skal bearbeide tematikken på egne premisser, basert på en forståelse av at utdanningen skal føre til en utdannelse av prester. Undervisningens forhold til praksis struktureres av studentenes arbeid med sentrale kirkelige uttrykk og arbeidsoppgaver som gudstjenestefeiring, dåp, trosopplæring og gravferd. Semesteret bindes ytterligere sammen av langsgående spiritualitetsseminar og forholdsvis hyppig tverrfaglig bearbeiding av undervisningstema.

Kunnskap:
Studentene skal

 • kunne identifisere karakteristiske trekk ved et luthersk kirkesyn med henblikk på kirkens organisasjon, ledelse, gudstjenesteliv og spiritualitet
 • ha kunnskap om pågående endringsprosesser i Den norske kirke
 • kunne drøfte forholdet mellom spiritualitet, teologi og praksis
 • ha kunnskap om Den norske kirkes hovedgudstjeneste med nattverd og dåp, og kjennskap til kirkelig gravferdspraksis
 • kunne reflektere over hva slags syn på læring som kommer til syne i kirkens trosopplæringspraksis
 • kunne bruke sine teologiske kunnskaper til å vurdere aktuelle spørsmål knyttet til kirkens selvforståelse

Ferdigheter:
Studentene skal

 • få nødvendige basisferdigheter for å kunne være liturg eller medliturg ved gudstjenester, dåp og gravferd
 • kunne ta helt eller delvis ansvar for trosopplæringssamlinger med barn eller med konfirmanter

Holdninger:
Studentene skal

 • arbeide med å utvikle adekvat opptreden overfor andre mennesker både i og utenfor kirkelig tjeneste
 • få reflektere over sin egen væremåte i møte med mennesker i forskjellige alder og i ulike livssituasjoner.
 • få mulighet til å arbeide med utvikling av yrkesidentitet, selvforståelse og selvtillit som prest eller kirkelig ansatt i kirke og samfunn
 • få innsikt i prestens og andre kirkelig ansattes kritiske og konstruktive ansvar i kirken

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter opptak på det 6-årige teologiprogrammet eller opptak på bachelorprogrammet i Kristendom, Kultur og Læring.

eller tilsvarende.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot TEOL2010 – Teologi i praksis 1 (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminar og gruppearbeid, samt en praksisperiode. Veiledet praksis i menighet 1 uke + tre dager per uke i fem uker er plassert omtrent midt i semesteret.

 

Obligatorisk aktivitet

Det kreves 80 % tilstedeværelse innenfor hvert fag. Fravær på mer enn 20 % kan etter nærmere avtale kompenseres med ekstra arbeidskrav.

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen: 

1. Formulering av egne læringsmål ved begynnelsen av emnet (refleksjonsstarter) (1000-1500 ord) samt samtale om disse i studentgruppa. Dette arbeidskravet legges også i mappa sammen med mappekrav 5, se under.

2. Praksisplan menighetspraksis (jf. obligatoriske arbeidsoppgaver i praksisperioden).

3. Fullført og bestått menighetspraksis med obligatoriske arbeidsoppgaver, dokumentert gjennom praksisrapport.

Eksamen

Emnet har mappevurdering. Den enkelte student samler dokumentasjon fra studiearbeidet i en mappe som er grunnlag for vurdering av emnet som helhet. I mappen inngår også en mappesamtale.

Mappekrav

1. Faglig tekst: Beskriv og drøft en konkret situasjon fra menighetspraksis som belyser spørsmål innen kirkelære og ledelse. Bruk stoff fra pensum/undervisningen når du skriver teksten. (800-1200 ord)

2. Faglig tekst: Beskriv kort en religiøs handling fra praksis. Analyser og drøft hvilken spiritualitet som kommer til uttrykk. Bruk pensum i drøftelsen. (1600 ord). Jf. arbeidskrav 4.

3. Faglig tekst: Drøft hvilke former for læring en trosopplæringssamling legger til rette for i lys av pensum og undervisning i religionspedagogikk. (800-1200 ord).

4. Faglig tekst: Ta utgangspunkt i en liturgisk problemstilling fra praksis og drøft den i lys av den liturgiske undervisningen og pensumlitteraturen (800-1200 ord).

5. Refleksjon over egen læring ved avslutning av emnet, på bakgrunn av refleksjonsstarteren (1000-1500 ord). (Refleksjonsstarter, arbeidskrav 1, legges ved.) .

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter