TEOL2500 – Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet for emnet er at studentene skal få erfaring med hva det innebærer å være prest. Emnet gir studenter et første møte med menighetspraksis og praktisk teologi som teologisk fagdisiplin. Studentene skal tilegne seg ferdigheter som formidlere og liturger og bli kjent med presters ulike oppgaver i en menighet. Emnet gir en historisk, teoretisk og praktisk innføring i Den norske kirke som organisasjon, og ordninger for gudstjenester, trosopplæring og menighetsarbeid.

Emnet har tre hovedområder:

 • Kirkelig ledelse er en forutsetning for Den norske kirkes lokale virksomhet og utøves innenfor rammene av menigheten som organisasjon. Pastoralteologi er det faget innen praktisk teologi som arbeider med spørsmål knyttet til presters profesjonsutøvelse og kompetanse i ulike typer ledelse, organisasjonsforståelse og samarbeid med andre yrkesgrupper og frivillige.
 • Formidling er en sentral del av en prests arbeid; i samtaler med dåpsforeldre og i møte med sørgende, i forkynnelse på gudstjenester, begravelser og trosopplæring, og i undervisning for barn, ungdom og voksne. De praktisk teologiske fagene som spesielt jobber med formidling, er homiletikk og religionspedagogikk. Homiletikken behandler spørsmål om prekengenre, retorikk og muntlighet knyttet til forkynnelse i gudstjenester og andakter. Religionspedagogikken omhandler læringsaktiviteter, pedagogikk og kommunikasjon, spesielt i møte med barn og unge som deltar på trosopplæring.
 • Ritualer: Hovedgudstjenesten i en menighet skjer søndag formiddag, og ulike typer gudstjenester arrangeres på hverdager og på kveldstid. Presten leder også kirkelige handlinger som dåp, vigsel og gravferd. I forbindelse med spesielle hendelser som kriser og ulykker kan prester bli involvert i utvikling av nye ritualer. Liturgikk er den praktisk-teologiske disiplinen som har rituelle handlinger og gudstjenester som hovedfokus. Liturgikk gir innføring i kristen rituell praksis, med vekt på Den norske kirkes gudstjenesteordninger.

Emnet gir studentene oppgaver som utvikler profesjonsidentiteten som prest. Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen kirkelig ledelse, formidling og ritualer er en etterspurt kompetanse i Den norske kirke, og de kan også brukes i andre beslektede samfunnsområder.

Hva lærer du?

Kunnskaper

 • Du har en grunnleggende forståelse for hva som kjennetegner praktisk teologi som ferdighetsfag, profesjonsfag og forskningsfag.
 • Du har særlig innsikt i hvordan deldisiplinene liturgikk, homiletikk, religionspedagogikk og pastoralteologi arbeider med kirkelig ledelse, formidling og ritualer.
 • Du kan anvende konkrete praksiserfaringer til å utforske aktuelle praktisk-teologiske problemstillinger.
 • Du har praktiske og prinsipielle kunnskaper om presterollen og om Den norske kirke.
 • Du har kunnskap om prestens lederansvar og den lokale kirke som organisasjon og som samarbeidsarena for ansatte og frivillige.
 • Du kan gjøre rede for grunnleggende trekk ved Den norske kirkes gudstjenesteordning og trosopplæring.

Ferdigheter

 • Du har grunnleggende praktiske ferdigheter innen formidling og ritualer.
 • Du har grunnleggende ferdigheter i å lede deler av en gudstjeneste og trosopplæring.
 • Du har grunnleggende ferdigheter i å formidle bibeltekster og andre kristne kilder i forkynnelse og trosopplæring.
 • Du kan utforme og utføre formidlingsoppgaver som inngår i trosopplæring og gudstjenester.
 • Du har øvelse i liturgisk atferd, stemmebruk og messesang.
 • Du kan identifisere og redegjøre for hvordan ledelse skjer i kirken.
 • Du kan vurdere hvordan ulike situasjoner krever forskjellige former for formidling og ledelse.
 • Du kan motta og gi veiledning på praktiske yrkesferdigheter.

Generell kompetanse

 • Du kan reflektere over egen væremåte i møte med mennesker i ulike situasjoner som inngår i prestetjenesten.
 • Du kan gjøre bruk av din teologiske kompetanse for å løse praktiske oppgaver i en menighetskontekst.
 • Du har en grunnleggende innsikt i forventningene til presterollen og forståelse for prestens ansvar i en menighet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Studenter må ha opptak til profesjonsstudiet i teologi.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet består av 20 dager veiledet praksis og undervisning som er direkte relatert til arbeidskravene i praksisperioden. Undervisningen før praksis vil bestå av temauker, forelesninger, workshops og konkrete praktiske øvelser. Etter praksis vil studentene få oppgaver der de fremfører, bearbeider og analyserer praksiserfaringer faglig i lys av teori.

Undervisningen før praksis arbeider spesielt med studentenes ferdighetslæring. Arbeidsformene krever aktiv deltakelse fra alle studenter på emnet. Studentene vil få veiledning av lærere og øve på å gi hverandre veiledning. Øvelsene kan for eksempel være å fremføre en andakt, øve på å synge ledd i gudstjenesten eller utvikle trosopplæring for barn. Studentene vil også få oppgaver knyttet til å legge frem og drøfte pensumlitteratur, både i grupper og i plenum.

Veiledet praksis i menighet har fokus på at studentene skal bli kjent og utføre oppgaver prester har knyttet til gudstjenester, trosopplæring og samarbeid med andre kirkelige ansatte og frivillige. Praksisperioden har et i omfang som tilsvarer fire studieuker, og er i hovedsak plassert midtveis i semesteret, se mer informasjon om praksisperioder.

I undervisningsukene etter praksis skal studentene reflektere muntlig og skriftlig over oppgaver de har utført i menighetspraksis. Arbeidet vil i stor grad bestå av fremføring og analyse av praksiserfaringer, samt forelesninger innen de tre temaområdene kirkelig ledelse, formidling og ritualer.

Gjennom disse arbeidsmåtene blir studentene kjent med praktisk teologi både som et forskningsfag og et ferdighetstreningsfag.

Obligatorisk aktivitet

Emnets arbeidsformer forutsetter høy grad av studentenes tilstedeværelse. Det kreves 80% tilstedeværelse i undervisningen i emnet. Siden undervisningen i stor grad involverer studentene, er det nødvendig å melde fra på forhånd om fravær. Fravær på mer enn 20% kan eventuelt kompenseres med ekstra arbeidskrav.

 1. Formulering av egne læringsmål ved begynnelsen av emnet (refleksjonsstarter) (1000-1500 ord).
 2. Fullført og bestått arbeidsoppgaver i undervisningen ved fakultetet, dokumentert gjennom rapporter levert på Canvas.
  1. Gjennomføre oppgaver som medliturg på minst en gudstjeneste i kapellet på TF.
  2. Fremføring av andakt eller preken til en gudstjeneste eller trosopplæring i undervisningen.
  3. Fremføring av trosopplæring i undervisningen.
  4. Være studentveileder for medstudent knyttet til oppgaver i undervisning eller gudstjenester ved fakultetet.
 3. Læringskontrakt og praksisplan for menighetspraksis, jf. Pkt. 3 obligatoriske arbeidsoppgaver i praksisperioden).
 4. Fullført og bestått menighetspraksis med obligatoriske arbeidsoppgaver, dokumentert gjennom praksisrapport som leveres i Canvas.
  • Møtevirksomhet o.l.
   • delta på minst to stabsmøter
   • delta på minst ett menighetsrådsmøte
   • samtale med prest, organist og menighetsforvalter om menighetens virksomhet med fokus på ledelse, ansvarsområder og samarbeid
  • Gudstjenester
   • være til stede på fem, der minst én av dem inngår i menighetens trosopplæring
   • delta som liturg på to av dem, herunder delta ved nattverdfeiring minst én gang og om mulig medvirke ved minst én dåp
   • eventuelt delta med preken eller andakt i gudstjeneste eller annen kirkelig handling, eller andakt eller lignende på tilbud for barn, ungdom eller voksne i menigheten.
   • delta i gudstjenesteplanlegging gjennom hele praksisperioden
  • Trosopplæring
   • delta på planlegging og ledelse av en trosopplæringssamling
   • være til stede på to trosopplæringssamlinger, med helt eller delvis ansvar for en av dem
   • være til stede på en gudstjeneste i tilknytning til menighetens trosopplæring
  • Kirkelige handlinger
   • være til stede på 2 - 3 begravelser og én sorgsamtale
   • eventuelt delta som tekstleser i én begravelse
  • Veiledning
   • før - og etterveiledning på utføring arbeidsoppgavene
   • fire veiledningstimer om rolleforståelse, gi og ta imot veiledning til/fra medstudent i forbindelse med gudstjenester og trosopplæring.
 5. Refleksjon over egen læring ved avslutning av emnet, på bakgrunn av refleksjonsstarteren (1000-1500 ord). (Refleksjonsstarter, arbeidskrav 1, legges ved.).

De obligatoriske arbeidskravene skal sikre den løpende skikkethetsvurderingen som skal finne sted på alle studier der yrkesutøveren kommer i nær kontakt med andre mennesker, se mer informasjon om skikkethetsvurdering.

Eksamen

Eksamen består av en muntlig presentasjon over oppgitt emne, etterfulgt av en faglig samtale med inntil 45 minutter. Studentene får utdelt tema for den muntlige presentasjonen 1 uke i forkant. Samtalen etter presentasjonen vil være pensumrelatert og etterspørre studentens refleksjoner og begrunnelser.  

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter