TEOL4201 – Paulus og paulinsk teologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Allerede blant de første kristustroende var Paulus kontroversiell. Senere har han vært ansett som kristenhetens første teolog, som har lagt premissene for mye av senere teologi og etikk (for eksempel i forhold til kjønn og seksualitet). I studiet av ham har den største endringen vært overgangen fra å se brevene hans som teologiske system (særlig for protestantisk teologi) til å lese dem som innlegg i diskusjoner om aktuelle problemer for de små kristustroende gruppene i det romerske imperiet.

Nye perspektiv på Paulus har betydd å se ham som jøde innenfor maktstrukturene i det romerske imperium. Dette var den kontekst som den tidligste Jesusbevegelsen var en del av, og som skapte de problemer i menighetene som Paulus tar opp i sine brev, ut fra sin tro på Gud gjennom Kristus. Eksempler er menns og kvinners ulike plass, slave-institusjonen, omreisende arbeidere, og livet i spennet mellom det politiske maktsentrum, Roma, og det religiøse maktsentrum for jødene, Jerusalem.

Dette kurset vil se på diskusjonen om Paulus som teolog i noen av hans viktigste brev ut fra nye problemstillinger, knyttet til sosialhistorie, den ’nye,’ kontekstuelle Paulusforskningen og Paulus forhold til sin jødiske tradisjon, og også tolkningen av Paulus ut fra post-koloniale perspektiv, om hans budskap var ’mot-kulturelt’ eller tilpasset imperiet. Dette vil hele tiden bli knyttet til diskusjon av tekster og konkrete problemer, som for eksempel hvordan Paulustekstene diskuterer  forholdet mellom jøder og ikke-jøder og slaveri.

Hva lærer du?

Du blir kjent med tekster som gjennom historien har stått i sentrum for kristen refleksjon og sentrale teologiske uttrykk. Gjennom å arbeide med tekstene på originalspråket kommer du nærmere grunnlaget for de ulike fortolkningene. Du får innsikt i de hermeneutiske problemstillingene som er knyttet til å formulere kristen teologi, og særlig til å reflektere over hvordan kristen tro og etikk kan uttrykkes i forhold til ulike kontekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til profesjonsstudiet i teologi (cand. theol. programmet). Studenter på programmet må ha avlagt emner tilsvarende bachelorgrad i teologi for å få opptak til emnet.

Undervisning

Kurset veksler mellom forelesninger og mer seminarlignende samlinger. Studentene forbereder seg ved å lese gjennom teksten på gresk samt gjennom å lese den angitte sekundærlitteraturen (se nedenfor) før hver  leksjon. Den første av kurstimene er gjennomgang av gresk tekst.

Obligatoriske aktiviteter:

Et muntlig fremlegg over en artikkel/bokkapittel fra pensum. Manuskriptet til dette fremlegget utarbeides til en tekst på ca. 2000 ord som leveres i Canvas. Både det muntlige fremlegget og det ferdige manuskriptet må være godkjent av faglærer.

Eksamen

Semesteroppgave 3000-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter