DIFO4000 – Didaktisk forskningsmetode uten praksis: analyse og framstilling av data

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskap om vitenskapsteoretiske tradisjoner innenfor utdanningsforskningen, og du lærer om hvordan forskeres perspektiv på vitenskap og metode påvirker valg av problemstilling, utvalg, analyse og framstillingsform. Dette gir deg det teoretiske grunnlaget for å kunne reflektere over kvalitetskriterier knyttet til ulike metodiske tilnærminger, og over dine egne valg av metode.

Undervisningen legger spesielt vekt på prosessen etter datainnsamling, og du får kjennskap til måter du kan organisere et empirisk datamateriale på, ulike strategier for koding og analyse, samt hvordan du kan framstille forskningsresultater.

Du får også veiledning på ditt individuelle masterprosjekt. Seminarundervisning gir deg blant annet trening i å kode og fortolke forskjellige typer data, og gjennom å diskutere egne og andres erfaringer får du økt kjennskap til analyseprosessens betydning for forskningsresultater.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

  • sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner innenfor utdanningsvitenskapelig forskning
  • organisering og koding av data
  • ulike måter å analysere data på
  • tolkning av forskningsdata
  • normer for kvalitet i forskning

Ferdigheter til å

  • gjenkjenne vitenskapsteoretiske posisjoner i forskningslitteratur
  • kode, analysere og tolke ulike typer empiriske data
  • diskutere forskningsdesign og forskningsfunn kritisk

Generell kompetanse til å

  • vurdere kvalitet i utdanningsforskning
  • uttrykke deg presist om forskningsmetodiske spørsmål

Opptak og adgangsregulering

Emnet er åpent for studenter på masterspesialisering i Lektorprogrammet og studenter som tar master i fysikk, studieretning fysikkdidaktikk.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot DIFO4015 – Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data

* Emnet inkluderer 15 dager praksis som må være gjennomført i henhold til praksisplanen for å få godkjent emnet.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Det legges opp til studentaktive arbeidsformer, slik som diskusjon av faglige problemstillinger i mindre grupper og i plenum, kritisk analyse av forskningsartikler og praktisk arbeid med organisering, analyse og tolkning av forskningsdata. I tillegg får du to veiledningstimer med veilederen til din masteroppgave, der fokus særlig skal være på innsamling og bearbeiding av data.

Pensumet utgjør 500 sider, og det inkluderer både metodelitteratur og en samling forskningsartikler som skal bli gjenstand for analyse.
 

Obligatorisk komponent

- Deltagelse i undervisning

- Obligatorisk skriftlig oppgave på 2500–3000 ord

Se semestersiden for en nærmere beskrivelse av krav til oppmøte og deltagelse i undervisningen og for godkjenning av obligatorisk skriftlig oppgave. Begge komponentene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Regler for oppmøte på digitale seminarer vil bli presisert før emnet starter opp i august

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

3-dagers skriftlig hjemmeeksamen på 3000-4000 ord. 

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk