Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

Emnet handler om sentrale teorier om utvikling av kognitiv og sosioemosjonell kompetanse. Det blir lagt vekt på å forstå utvikling i et transaksjonsperspektiv. Teori og forsking om motivasjon og læring, samt barn og unges evne til å mestre utfordringer, står sentralt. Både kognitive, sosiale og følelsesmessige aspekter ved motivasjon blir belyst.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter fullføring av emnet skal du:

  • ha grunnleggende kunnskap om kognitiv og sosioemosjonell utvikling
  • ha forståelse av utvikling som en transaksjon mellom individ og miljø
  • ha kunnskap om sentrale motivasjonsfaktorer og læringsprosesser
  • ha forståelse for interaksjonen mellom motivasjon og læring

Ferdigheter

Etter fullføring av emne skal du

  • kunne analysere mulige årsaker til variasjon i utvikling 
  • vise forståelse for relevante teoribaserte tiltak som kan fremme kognitiv og sosioemosjonell utvikling
  • kunne analysere årsaker til individuelle forskjeller i motivasjon og læring
  • vise forståelse for relevante teoribaserte tiltak som kan fremme motivasjon og læring

Generell kompetanse

Etter fullføring av emnet skal du

  • kunne reflektere over kognitiv og sosioemosjonell utvikling i et transaksjonsperspektiv
  • kunne reflektere over bruk av motivasjon som et verktøy for å fremme utvikling og læring

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

som inngår i de to første semestrene i Bachelorprogrammet i pedagogikk er anbefalte forkunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger og seminar.

Det er obligatorisk oppmøte på første undervisningsdag. Dersom du ikke møter mister du plassen på emnet. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du gi beskjed til emnets administrative kontaktperson på forhånd.

Det kreves 80 prosent oppmøte på seminarundervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

Du skal være med på å skrive en gruppeoppgave på 5 sider og gi opponentkommentarer i seminaret.

Frister og retningslinjer for de obligatoriske aktivitetene blir gitt ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år, (inkludert godkjenningssemesteret)

Emnet har et pensum på ca.1500 sider.

Adgang til undervisning

Deltakelse i undervisningen forutsetter opptak til emnet.

Eksamen

Høst 2020 :

For høst 2020 blir det hjemmeeksamen i PED2101. Se semestersiden for eksamensdato og tidspunkt.  

De obligatoriske oppgavene må være godkjent for at du skal kunne ta eksamen.

Eksamensbesvarelsen sensureres av en kommisjon med to sensorer. Den ene av disse kan være emneansvarlig.

Sensorveiledning

Eksamensoppgave 2019

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

En eventuell søknad om oppgavetekst på engelsk må sendes til Institutt for pedagogikk før 1. september.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år, inkludert godkjenningssemesteret. Hvis du skal ta eksamen opp igjen etter den perioden, må du gjennomføre emnet og de obligatoriske aktivitetene på nytt. Du må da søke om opptak til emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høst 2018 

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Hovedspråket på emnet er norsk, men undervisningen kan være både på norsk og engelsk