Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Læring skjer i stadig økende grad i samspill med digital teknologi, ved at teknologien utnyttes for å lære bestemte kunnskaper og ferdigheter på en bedre måte og en måte som er mer relevant for en fremtid som blir stadig mer teknologiintensiv for alle i samfunnet.

Emnet handler om samspillet mellom læring og digital teknologi, og gir en innføring i utvalgte læringsteknologier og bruksområder. Videre får du innføring i sentrale teoretiske perspektiver og studier av læringsteknologi i bred forstand (ulike organisasjoner slik som arbeidsplass, skolen, museum), som inkluderer metoder og teknikker for design, bruk og læringsanalyse.

Spørsmål som besvares i emnet inkluderer:

 • Tre ulike tilnærminger for innføring av digital teknologi på en arbeidsplass til opplæringsformål: 1)empiriske undersøkelser, 2) teoribaserte prinsipper, 3) designeksperimenter?
 • Hvordan kan simuleringer i digitale omgivelser gjøre elever i stand til å lære naturfag på en bedre måte?
 • Hvordan kan læringsteknologi integreres i arbeidet for de ansatte i en organisasjon?
 • Hvordan kan læringsprosesser foregå med moderne dataspill og hvordan kan genereiske ferdigheter slik som problemløsning, kreativitet og samarbeid legges til rette for i dataspill?
 • Hvordan kan vi analysere og forstå begrepet ”design” i forbindelse med læringsteknologi?
 • Hvilke metodiske utfordringer og muligheter har man for å gjøre datainnsamling i en virtuell verden eller sosiale medier slik som Facebook?

Med utgangspunkt i teori, er emnet praksisnært og interaktivt. Din læring stimuleres gjennom diskusjoner av pensum og gjennom praktiske øvingsoppgaver i tilrettelegging for læring med teknologi.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Etter å ha fullført dette emne skal du

 • ha grunnleggende teoretiske perspektiver på læring med digital teknologi
 • kunne analysere digitale teknologiers funksjon og betydning i læringsprosesser
 • kunne anvende teori for å se sammenhenger mellom læring og kompetanseutvikling på den ene siden, og design og bruk av digitale teknologier til de samme formål på den andre
 • kunne anvende teori og metode i en empirisk studie som gjør bruk av en teknologibasert læringsomgivelse
 • kunne anvende teknologi til datainnsamling og/eller analyse
 • kunne kritisk drøfte digitale teknologiers betydning og funksjon i organisasjoner, skole og samfunn

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet skal du 

 • kunne utvikle tilrettelagte opplegg for læring med teknologi (læringsdesign)
 • forstå hvordan læringsteori gjennom pedagogiske prinsipper kan benyttes til konkrete læringsutfordringer 
 • kunne presentere innholdet i en faglig tekst for andre
 • kunne analyser forskningsbaserte tekster gjennom diskusjoner og formulere en faglig basert vurdering av dem
 • kunne gjennomføre deler av en datainnsamling og analyse av en læringsteknologi i (reell eller simulert) kontekst

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

 • diskutere faglige tekster med andre i tverrfaglige team og grupper
 • bidra i utviklingsarbeid i form av å identifisere kompetansebehov
 • forstå prinsipper for hvordan teknologi kan bidra til kompetanseutvikling i en organisasjon
 • anvende en kritisk tilnærming til digitale teknologiers betydning og funksjon

Design-kompetanse: Du skal kunne delta i tilrettelegging av og/eller utvikling av en teknologisk løsning for opplæringsformål på ulike nivåer i en organisasjon

Metodologisk kompetanse: Du skal kunne bruke teknologi for å samle inn data for å gjøre en analyse         

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Opptak til emner skjer på bakgrunn av rangeringsregler. For nærmere informasjon se rangeringskategorier

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper er

som inngår i de to første semestrene i bachelorprogrammet i pedagogikk

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot PED2750 – Læring og digital teknologi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminar og demonstrasjoner. 

Studentaktive metoder inklusiv fremlegg og diskusjon i både forelesnings- og seminarsammenheng er viktige i emnet.

Det vil også være PC-lab-aktivitet i bruk, design og tilpasning av digitale løsninger som er knyttet til tematikken i forelesningene.

Pensum består av tekster å lese og teknologer å kjenne gjennom bruk. Det er obligatorisk oppmøte på første undervisningsdag. Dersom du ikke møter mister du plassen på emnet. Dersom du blir syk eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed til administrasjonen.

Obligatoriske aktiviteter

1. Presentasjon av bokkapittel for klassen i plenum. Gjøres i grupper på 4-5 studenter.

2. Presentasjon av prosjektrapporten fra lab-arbeidet i plenum (se eksamensdel 1)

Frister og retningslinjer for de obligatoriske aktivitetene blir gitt ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter og eksamensdal 1 må være godkjente/ bestått for at du skal få ta hjemmeeksamen.

Adgang til undervisning

Undervisning som gis i form av forelesninger er åpen for alle. Seminarene er forbeholdt studenter med opptak.

Eksamen

Eksamen er todelt:

1. Prosjektrapport fra lab-arbeidet.

Rapporten leveres av grupper på 4-5 studenter. Tema for prosjektrapporten tar utgangspunkt i det sporet du velger i lab-arbeidet. Rapporten skal være på 3200-4000 ord (litteraturlisten er ikke medregnet)

2. Tre ukers hjemmeeksamen

I eksamen skal du drøfte spørsmål omkring bruken av en teknologi til læringsformål i en organisasjon (arbeidsplass, utdanningsinstitusjon eller kultursektor). Oppgaven vil være knyttet til ulike teknologier du har vært gjennom i emnet og til ulike opplæringsbehov.

Detaljer om oppgaven og formelle forhold ved eksamen blir gitt ved oppsatart av eksamensperioden.

 

De obligatoriske aktivitetene og eksamensdel 1 må være godkjent innen gitte frister for at du skal kunne ta hjemmeksamen. 

Sensorveiledning:
Gruppeeksamen vår 2019

Sensorveiledning hjemmeeksamen 2020

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

En eventuell søknad om oppgavetekst på engelsk må leveres til Institutt for pedagogikk innen 1. Februar

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Eksamensdel 1 (Prosjektrapporten) teller 1/3 av karakteren og eksamendel 2 (hjemmeeksamen) teller 2/3 av karakteren.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i 3 år, inkludert godkjenningssemesteret. Hvis du skal ta eksamen opp igjen etter den perioden, må du gjennomføre emnet og de obligatoriske aktivitetene på nytt. Du må da søke om opptak til emnet.

Hvis du skal ta eksamen på nytt kan du velge om du vil ta begge eksamensdelene på nytt eller bare den ene delen. Hvis du skal ta gruppeoppgaven på nytt, må du være meldt til undervisning på emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Tilbys første gang våren 2019, deretter hver vår

Eksamen

Hver vår

Tilbys første gang våren 2019, deretter hver vår

Undervisningsspråk

Undervisningen kan være både på norsk og engelsk