Oppbygging og gjennomføring

Studieretningen består første år av 60 studiepoeng i emner. Emnene kan velges ut fra egne interesser, med unntak av det obligatoriske emnet som gis på våren. Du kan velge mellom emner basert på studier i forfatterskap, sjanger, epoke, motiv og tema. Emnene er ofte relatert til aktuelle forskningsprosjekter ved instituttet. Det kan for eksempel dreie seg om kulturell identitet i en globaliseringstid, litteraturkritikk, historisk kvinnelitteratur, barne- og ungdomslitteratur og edisjonsfilologi.

Det andre året skriver du enten en 60 studiepoengs masteroppgave ut fra et selvvalgt tema og under veiledning. Alternativt kan du ta 30 studiepoeng ILN4900 – Prosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier eller ILN4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier og deretter skrive en 30 studiepoengs masteroppgave. Nordisk prosjektsemester er lagt opp slik at studentene er på hospitantopphold i ett semester hvor de arbeider i en insitusjon eller virksomhet og skriver prosjektoppgaver for oppdragsgiver. Oppgaven sensureres og kvalitetssikres ved ILN.

Anbefalt oppbygging og gjennomføring:

4. semester NOR4394 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap eller NOR4395 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap dersom studenten tok ILN4900 eller ILN4950 i 3. semester
3. semester NOR4394 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap eller ILN4900 – Prosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier eller ILN4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier
2. semester NOR4430 – Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap
(Søkes fritak for dersom utenlandsopphold)
Valgfrie emner Valgfrie emner
1. semester NOR4450 – Teoretiske innfallsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur
 
Valgfrie emner Valgfrie emner
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

1. studieår (1. og 2. semester)

Studiet består første året av seks emner á 10 studiepoeng. NOR4430 og NOR4450 er obligatoriske emner.

Høstsemester

  • Obligatorisk emne 10 sp:
NOR4450 – Teoretiske innfallsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur
  • Valgfrie emner 20 sp:

NOR4316 – Digital humaniora, særlig litteraturvitenskap
NOR4340 – Sjangerstudium i nordisk litteratur C
NOR4360 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur C
NOR4380 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A
NOR4410 – Nordisk samtidslitteratur
NOR4469 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur E

Vårsemester

  • Obligatorisk emne 10 sp:
NOR4430 – Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap
  • Valgfrie emner 20 sp:

NOR4308 – Tekstbedømmelse og forlagsarbeid
NOR4310 – Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2
NOR4312 – Litteraturdidaktikk
NOR4314 – Litteraturkritikk
NOR4320 – Epokestudium i nordisk litteratur A
NOR4402 – Den litterære institusjon
NOR4440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur D
NOR4460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D

Inntil 20 studiepoeng i graden kan avlegges i andre emner enn de som er nevnt over dersom det er relevant for masteroppgaven og godkjent av fagmiljøet. Søknaden rettes til programkonsulenten.

2. studieår (3. og 4. semester)

Du velger ett av følgende to alternativer (totalt 60 studiepoeng):

NOR4394 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (60 sp)

eller

ILN4900 – Prosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier eller ILN4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier
og NOR4395 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. nov. 2021 11:46