Ressurser for studenter i praksis

Her finner du informasjon om praksis på profesjonsprogrammet i psykologi.

Eksterne veiledere kan finne informasjon på vår side med ressurser for praksisveiledere.

Forpraksis

 • Praksisperiode på 33 klokketimer over 11 uker
 • I utgangspunktet halve dager én dag per uke. Dette kan variere etter praksissted og eventuell avtale med student.
 • Store profesjonskull gjør at studenten må påregne å kunne få praksisplass et stykke utenfor Oslo. Se informasjon om refusjon for reiseutgifter.
 • Ved slutten av praksisperioden skal student og eksternveileder fylle ut et evalueringsskjema. Skjemaet må leveres for at studenten skal få godkjent praksis.

PSYC4315 - Forpraksis voksne

PSYC4415 - Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten

PSYC5315 - Forpraksis barn/unge

Hovedpraksis

PSYC5410 - Hovedpraksis og etikk

Forhåndsreservering av praksisplass

Du kan søke om forhåndsreservering på to hovedgrunnlag:

 • Hovedoppgave: samarbeidet må være godt i gang med eventuelt praksissted, og det må være ønskelig både fra praksishold og hovedoppgaveveileder at studenten avlegger praksis nettopp ved dette stedet. Som regel vil det dreie seg om datainnsamling parallelt med praksis.
 • Psykososialt grunnlag: studenten befinner seg i en vanskelig situasjon som for eksempel langvarig sykdom, aleneansvar for barn etc. Å ha barn er ikke i seg selv grunnlag for å søke om forhåndsreservering.

Det er også mulig å søke forhåndsreservering av praksisplass dersom du på egenhånd har skaffet deg plass utenfor Oslo og omegn.

Alle behov må dokumenteres. Søknader som ikke oppfyller kravet for forhåndsreservering vil bli avslått.

Ta kontakt med Psykologisk institutt i god tid før søknadsfristen. Søknadsskjema for forhåndsreservering må sendes til Psykologisk institutt innen fristen:

Du kan også reservere seg mot å bli plassert på en bestemt praksisplass dersom du eksempelvis selv har vært tilknyttet stedet tidligere, eller arbeider der (for å unngå dobbeltroller). Du benytter da samme skjema.

Refusjon av reiseutgifter

 • Refusjon gis til studenter som blir tildelt praksisplass utenfor sone 1.
 • Det gis refusjon fra og med sone 2 for henholdsvis opptil 11 reiser tur/retur (forpraksis) eller fem månedskort (hovedpraksis).
 • Dersom du har fått innvilget forhåndsreservert praksisplass på geografisk grunnlag omfattes du ikke av den ordinære refusjonsordningen da det antas at studenten bor i nærheten av praksisstedet. Du får likevel innvilget inntil to reiser tur/retur Oslo i løpet av hovedpraksissemesteret i forbindelse med undervisning i regi av Psykologisk institutt. Alle satser er basert på billigste kollektive reisevei.
 • Evt. refusjon av bilkjøring skal avklares og godkjennes på forhånd.

Hvordan søke:

 • Bruk refusjonsskjema for forpraksis eller hovedpraksis
 • Kvitteringer vedlegges refusjonsskjemaet. Dette gjøres ved å tape/lime hver kvittering fast på A4-ark (dette så alt kan skannes).
 • Husk å føre på emnekode og totalbeløp
 • Eget søknadsskjema ved bruk av bil (skal avklares og godkjennes på forhånd)
 • Skjemaet adresseres økonomikonsulent og leveres i ekspedisjonen

Legemiddelassistert rehabilitering

Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er pliktige til å opplyse om dette til praksisstedet i forbindelse med at de får tilbud om praksisplass jf. helsepersonelloven §8 første og annet ledd: "Helsepersonell skal ikke innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Legemidler som er nødvendige på grunn av sykdom, regnes ikke som rusmidler etter første ledd. Helsepersonell som inntar slike legemidler, skal snarest orientere sin arbeidsgiver om dette."

  Publisert 7. aug. 2012 14:05 - Sist endret 1. feb. 2022 09:45