Klimahuset

Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter 

Fakta

Prosjekttittel: Klimahuset
Adresse: Sars' gate 1
Byggherre: Universitetet i Oslo
Oppstart: 2018
Ferdigstilling: Mars 2020
Budsjett: 85 millioner kroner     
Brutto bygningsareal: 767 m2
Status: Byggefase
Arkitekter: Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo
Miljømål: Future Built, ZEB O-EQ

Klimahuset blir en arena for å formidle forskning om klima og miljø. Formidlingen retter seg særlig mot barn og ungdom.

UMOE AS har gitt 70 millioner kroner i gave til Universitetet i Oslo for å skape et klimasenter på Tøyen. Bygningen får en sentral plassering i Botanisk hage. Klimahuset er et felles prosjekt mellom UMOE  AS og UiO, og skal eies av UiO.

Prosjektet er godt inne i byggefasen og ferdigstilles i mars 2020.

Hva skal bygget brukes til?

Klimahuset skal formidle forskningsbasert kunnskap om jordens klima og klimaendringer. Huset skal også være et møtested for utveksling av kunnskap om klimautfordringene. 

Bygget vil gi rom til forskningsbaserte utstillinger, foredrag, filmer, debatter og opplevelser knyttet til klima og klimaendringer. Gjennom aktiv formidling, sanselige opplevelser, og et verksted hvor publikum kan utforske løsninger på relevante klimaspørsmål, skal utstillingene engasjere publikum og stimulere til holdningsendringer.

Klimahuset reiser seg

Timelapse: Sverre Øygarden Eikill/UiO

 

Informasjon til naboene

 • Deler av Monrads gate blir stengt for å ivareta sikkerheten når materialer skal heises over Monrads gate.
  • Deler av gaten blir stengt fra 8. februar 2019 og ut 2019.
  • Det er mulig at varigheten på omleggingen blir forlenget fram til Klimahuset står ferdig i 2020.
  • Midlertidig gang- og sykkelvei vil gå over fotballbanen.
  • Omleggingen er skiltet. 
 • Felling av trær på byggeplassen.
 • Noe støy i forbindelse med fundamentering og arbeider med ytre konstruksjoner.
 • Noe støv ved transport av masser og bygningsmaterialer.
 • Tidvis begrenset tilgang i forbindelse med transport.

Miljø- og klimatiltak

Klimahuset blir et forbildeprosjekt i FutureBuilt, i henhold til kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB).

Klimavennlige prinsipper:

 • Naturlig ventilasjon
 • 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp
 • Regnbed for overvann
 • Solcelleanlegg og fjernvarme i samvirke med Brøggers hus
 • Kortreiste materialer, blant annet malmfurukledning
 • Fossilfri byggeplass
 • Avfall på byggeplassen: 75 prosent sorteringsgrad

Vernestatus Botanisk hage

Botanisk hage ble anlagt i 1814. Gamlehagen, hageområdet på sørsiden av Tøyen hovedgård, er fredet, mens de øvrige områdene i Botanisk hage er vernet i verneklasse 2. Utvalgte naturtyper er også vernet.

Formålet med vernet er å bevare og videreutvikle det biologiske mangfoldet. Byggingen av Klimahuset tar hensyn til vernet og skjer i tråd med grunnprinsippene innen kulturminnevernet som er beskrevet i forvaltningsplanen for Botanisk hage (pdf).

Kontakt

Erik Munthe-Kaas
Prosjektdirektør i Eiendomsavdelingen