Rehabilitering av Svein Rosselands hus

Henter forslag fra Google

Foto: Thea Lund Kristoffersen/UiO

Fakta

Prosjekttittel: Oppgradering av Svein Rosselands hus
Adresse: Sem Sælands vei 13, Blindern
Byggherre: Universitetet i Oslo, Eiendomsavdelingen
Oppstart/ferdigstilling innvendig: november 2017 – desember 2019
Oppstart/ferdigstilling utvendig: mai 2019 – oktober 2020
Budsjett: 70 millioner kroner
Brutto bygningsareal: 2 300 m2
Status juni 2019: Innvendig: i byggefase, utvendig: i prosjekteringsfase
Arkitekt: Innvendig: Kristin Jarmund Arkitekter AS, utvendig: ikke valgt
Vernestatus eksisterende bygning: Fredet

Hva brukes arealene til?

Svein Rosselands hus, også kjent som Astrofysikkbygningen, ligger på Nedre Blindern og huser Institutt for teoretisk astrofysikk.

Bygningen stod klar til innflytting i mai 1934 og i 1999 ble alle originale vinduer rehabilitert etter retningslinjer fra Riksantikvaren. I 2002 ble kontorer og fellesarealer samt tele- og dataanlegg rehabilitert og det ble etablert nytt teknisk anlegg.

Nå er det behov for omdisponering, ombygging og ny innredning av eksisterende arealer for å huse Rosseland Centre for Solar Physics (RoCS) sammen med øvrig del av Institutt for teoretisk astrofysikk.

Hva skal gjøres?

Omfang av innvendige arbeider

De mest omfattende bygningsmessige arbeidene omhandler rehabilitering av rom i kjelleren. Her skal ventilasjonsaggregat skiftes ut og det må etableres nye kanalføringer. Det gjennomføres også tiltak på det elektriske anlegget og spredenett for tele/data.

Omfang av utvendige arbeider

Det er utført tilstandsanalyse av eksteriør og hovedkonstruksjon som legger grunnlag for utendørs tiltak. Det er ikke påvist omfattende skader i bygningens konstruksjon. De utvendige arbeidene som skal gjennomføres omfatter reparasjon av tak, vinduer og teglfasader.

Konsekvenser for naboer og besøkende

  • På grunn av støy, støv, omfattende elektriske arbeider og utskiftning av ventilasjonsanlegg er bygningen fraflyttet i byggeperioden.
  • Det vil bli noe støy fra gravemaskiner og lastebiler grunnet fjerning av jordmasser i forbindelse med etablering av ny rømningsvei på bygningens vestside.
  • Gangveien fra Blindernveien på vestsiden av Helga Engs hus vil være stengt i byggeperioden.
  • Parkeringsplassene rett foran bygningen vil brukes til lagring av jordmasser.

Miljø- og klimatiltak

Det gjennomføres ikke særskilte miljø- og klimatiltak i dette prosjektet, men reparasjon av vinduer og yttervegger vil bidra til redusert energiforbruk. 

I byggefasen vil bygningsavfallet sorteres og håndteres i samsvar med myndighetenes krav og retningslinjer. 

Vernestatus

Svein Rosselands hus er fredet (pdf) og fredningen omfatter eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, listverk og detaljer og dekor. Riksantikvaren har godkjent rehabiliteringen og innpassing av nye løsninger og elementer.

Kontakt

John Skogen
Eiendomsdirektør